Category Archives: Chưa phân loại

Doanh nghiệp FDI có được tái xuất hàng nhập khẩu?

Doanh nghiệp FDI có được tái xuất hàng nhập khẩu? Công văn ngày 23/5/2024 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan, hoàn thuế nhập khẩu (3 trang) Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nếu đã có quyền […]

Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng trị giá 100,000 USD từ nước ngoài

Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng trị giá 100,000 USD từ nước ngoài. Hàng hóa này có thuế nhập khẩu là 10%. Sau đó, công ty bán hàng một phần của lô hàng này với giá 60,000 USD và tái xuất còn lại với giá 30,000 USD. Công ty đã thanh toán thuế […]

Công ty ABC có các thông tin sau đây về các giao dịch trong kỳ kế toán vừa qua

Công ty ABC có các thông tin sau đây về các giao dịch trong kỳ kế toán vừa qua:     Công ty mua máy móc sản xuất mới cho phân xưởng A với giá trị nguyên gốc là 300.000.000 VND. Trong đó, công ty trả trước 50% bằng tiền mặt và phần còn lại […]

Tại một DN SX Thành Hưng, trong kỳ SX 1 loại SP có các số liệu liên quan được kế toán ghi nhận như sau

– Số dư đầu kỳ của TK 154: 3.000.000đ – Tình hình phát sinh trong kỳ: Nhập kho 120.000.000đ NVL, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán, CP vận chuyển được trả bằng tiền mặt là 1.000.000đ, TGTGT 10 %. Khoản giảm giá mà bên bán cho doanh nghiệp được hưởng đối với số […]

Bài tập định khoản các nghiệp vụ thương mại cơ bản

Định khoản các nghiệp vụ sau đây: a. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ. b. Đem tiền mặt gửi vào NH 30.000.000đ c. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa mua về 300.000đ, thuế 10%. d. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, […]

Trong tháng 01/2024 Công ty Hoàng Anh phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như sau

Trong tháng 01/2024 Công ty Hoàng Anh phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như sau: Sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí sửa chữa trả bằng tiền mặt 20.000.000. Tài sản cố định đã sửa chữa xong và bàn giao, đưa vào sử dụng. Sửa chữa thường xuyên 1 tài sản […]

Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm B có tình hình như sau:

Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm B có tình hình như sau: – Chi phi sxdd đầu tháng: 1.000.000đ (VLC: 700.0004, VLP: 300.0004). – Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng gồm vật liệu chính là 10.300.000đ, vật liệu phụ là 1.900.000đ, nhân công trực tiếp là 7.000.000đ, chi phí SXC là 8.500.000đ. […]

Nghiệp vụ hạch toán thuê tài chính

Nghiệp vụ hạch toán đi  thuê tài chính 1. Hạch toán bán tài sản: Xuất hóa đơn bán TSCĐ: Nợ TK 131 Có TK 711: doanh thu bán tài sản Có TK 3387: Chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ (nếu có) Có TK 3331: thuế GTGT đầu ra Phản […]

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Tôi muốn hỏi khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu trong trường hợp nào? Thủ tục khai thuế quy định ra sao?_Thuận An(Bình Dương)   Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau: 1. Khai thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu trong trường hợp nào? Theo khoản […]