Công ty ABC có các thông tin sau đây về các giao dịch trong kỳ kế toán vừa qua

Công ty ABC có các thông tin sau đây về các giao dịch trong kỳ kế toán vừa qua:

    Công ty mua máy móc sản xuất mới cho phân xưởng A với giá trị nguyên gốc là 300.000.000 VND. Trong đó, công ty trả trước 50% bằng tiền mặt và phần còn lại sẽ được trả sau.

    Đã chi 25.000.000 VND để thay thế bộ phận hỏng hóc của máy móc trong phân xưởng A.

    Thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng cho máy móc ở phân xưởng B, tổng chi phí là 40.000.000 VND, trong đó 60% được thanh toán bằng tiền mặt và phần còn lại sẽ được thanh toán sau.

    Tiến hành nâng cấp phần mềm hệ thống quản lý với chi phí là 15.000.000 VND, công ty đã thanh toán toàn bộ chi phí này.

    Trong quá trình kiểm kê cuối kỳ, phát hiện thiếu một thiết bị máy móc có giá trị ban đầu là 10.000.000 VND, không rõ nguyên nhân.

 

Yêu cầu bạn làm định khoản cho mỗi giao dịch trên, sử dụng các tài khoản tương ứng để ghi sổ kế toán.

 

Lời giải:

 

1.Công ty mua máy móc sản xuất mới cho phân xưởng A:

Nợ TK 112 (Máy móc sản xuất mới): 150.000.000 VND

Nợ TK 156 (Công nợ phải trả ngắn hạn): 150.000.000 VND

 

  1. Chi phí thay thế bộ phận hỏng hóc của máy móc trong phân xưởng A:

Nợ TK 641 (Chi phí thay thế máy móc): 25.000.000 VND

Có TK 156 (Công nợ phải trả ngắn hạn): 25.000.000 VND

 

  1. Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc ở phân xưởng B:

Nợ TK 642 (Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng): 24.000.000 VND

Nợ TK 156 (Công nợ phải trả ngắn hạn): 24.000.000 VND

 

  1. Nâng cấp phần mềm hệ thống quản lý:

Nợ TK 642 (Chi phí nâng cấp phần mềm): 15.000.000 VND

Có TK 111 (Tiền mặt): 15.000.000 VND

 

  1. Kiểm kê phát hiện thiếu thiết bị máy móc:

Nợ TK 1381 (Thiếu thiết bị máy móc): 10.000.000 VND

Có TK 112 (Máy móc sản xuất mới): 10.000.000 VND