Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm B có tình hình như sau:

image_pdfimage_print

Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm B có tình hình như sau:

– Chi phi sxdd đầu tháng: 1.000.000đ (VLC: 700.0004, VLP: 300.0004).

– Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng gồm vật liệu chính là 10.300.000đ, vật liệu phụ là 1.900.000đ, nhân công trực tiếp là 7.000.000đ, chi phí SXC là 8.500.000đ.

– Kết quả thu được 90 sp hoàn thành, còn 20sp dở dang với mức độ hoàn thành 20%

Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phi NVL trực tiếp trong 2

trường hợp:

VLC và VLP bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất

VLC bỏ ngay từ đầu, VLP được bỏ dẫn vào quy trình sản xuất

BÀI LÀM:

− TH1: Vật liệu chính và vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu quy trình sản xuất

Dc(VLTT) =[ (Dđ+CPPS) / (Số lượng spht+Số lượng spdd cuối kỳ)] x Số lượng spdd cuối kỳ

= [(1.000.000+10.300.000+1.900.000) / (90+20)]*20

= 202.400.000đ

– TH2: VLC bỏ ngay từ đầu, VLP bỏ dần vào quy trình sản xuất

+ Dc(VLC) = [(700.000+10.300.000) / (90+20)]*20 = 2.000.000đ

+ Dc(VLP) = [(300.000+1.900.000)/(90+20-20%)] * 20 = 93.617đ

→Dc(VLTT) = 2.000.000 + 93.617 = 2.093.617đ