Trong tháng 01/2024 Công ty Hoàng Anh phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như sau

image_pdfimage_print

Trong tháng 01/2024 Công ty Hoàng Anh phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như sau:

  1. Sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí sửa chữa trả bằng tiền mặt 20.000.000. Tài sản cố định đã sửa chữa xong và bàn giao, đưa vào sử dụng.
  2. Sửa chữa thường xuyên 1 tài sản cố định ở bộ phận bán hàng, chi phí sửa chữa trả bằng tiền mặt 2.200.000 (thuế GTGT 10%).
  3. Kiểm kê phát hiện thiếu một tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 55.000.000 chưa rõ nguyên nhân, đã khấu hao 11.000.000.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

BÀI GIẢI

Nghiệp vụ 1:

Nợ TK 241: 20.000.000

Có TK 111: 20.000.000

Khi sửa chữa tài sản hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng:

Nợ TK 211: 20.000.000

Có TK 241: 20.000.000

Nghiệp vụ 2:

Nợ TK 641: 2.000.000

Nợ TK 133: 200.000

Có TK 111: 2.200.000

Nghiệp vụ 3:

Nợ TK 1381: 44.000.000

Nợ TK 2141: 11.000.000

Có TK 211: 55.000.000