Doanh nghiệp FDI có được tái xuất hàng nhập khẩu?

image_pdfimage_print

Doanh nghiệp FDI có được tái xuất hàng nhập khẩu?

Công văn ngày 23/5/2024 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan, hoàn thuế nhập khẩu (3 trang)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nếu đã có quyền xuất khẩu thì được xuất khẩu hàng hóa, gồm cả hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 87 Thông tư số 38/2015/TT-BTC . Việc khai mã loại hình được căn cứ theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 và Công văn số 695/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2021. Theo đó, đối với hàng hóa đã nhập khẩu (gồm cả hàng nhập khẩu theo quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI), sau đó xuất khẩu nguyên trạng, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến (gồm cả hàng xuất khẩu theo quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì sử dụng mã loại hình B13 – xuất khẩu hàng đã nhập khẩu. Đối với hàng hóa nhập khẩu theo quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI thì sử dụng mã loại hình A41 – nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu để đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất (chưa qua sử dụng, gia công, chế biến) thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu (điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu). Hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 17, khoản 18, khoản 20 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ). Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37a Nghị định 134/2016/NĐ-CP (bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).