Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng trị giá 100,000 USD từ nước ngoài

image_pdfimage_print

Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng trị giá 100,000 USD từ nước ngoài. Hàng hóa này có thuế nhập khẩu là 10%. Sau đó, công ty bán hàng một phần của lô hàng này với giá 60,000 USD và tái xuất còn lại với giá 30,000 USD. Công ty đã thanh toán thuế nhập khẩu cho toàn bộ lô hàng khi nhập khẩu.

Yêu cầu:

    Ghi sổ sách kế toán cho việc nhập khẩu hàng hóa và thanh toán thuế nhập khẩu ban đầu.

    Xử lý kế toán khi công ty bán một phần hàng hóa và tái xuất phần còn lại.

    Tính toán và ghi kế toán khi công ty được hoàn thuế nhập khẩu cho phần tái xuất.

 

Hướng dẫn giải:

  1. Ghi sổ sách kế toán khi nhập khẩu hàng hóa và thanh toán thuế nhập khẩu ban đầu:

    Khi nhập khẩu hàng hóa với giá trị 100,000 USD và thuế nhập khẩu 10%:

        Nợ TK 152 (Nợ phải trả nhà cung cấp) = 100,000 USD

        Nợ TK 3333 (Thuế xuất, nhập khẩu) = 10,000 USD

        Có TK 111 (Tiền mặt, tương đương) = 110,000 USD (giả sử thanh toán ngay)

  1. Xử lý kế toán khi công ty bán một phần hàng hóa và tái xuất phần còn lại:

    Khi bán một phần hàng hóa với giá trị 60,000 USD:

        Có TK 611 (Doanh thu bán hàng) = 60,000 USD

        Nợ TK 632 (Giá vốn hàng bán) = Giá vốn (xem bước tiếp theo)

    Khi tái xuất phần còn lại với giá trị 30,000 USD:

        Ghi nhận giảm giá vốn hàng còn lại:

            Có TK 632 (Giá vốn hàng bán) = Giá vốn (xem bước tiếp theo)

            Nợ TK 3333 (Thuế xuất, nhập khẩu) = Phần thuế xuất, nhập khẩu được hoàn trả (xem bước tiếp theo)

  1. Tính toán và ghi kế toán khi công ty được hoàn thuế nhập khẩu cho phần tái xuất:

    Tính toán số tiền thuế nhập khẩu được hoàn trả cho phần tái xuất (30,000 USD):

        Số thuế nhập khẩu được hoàn = Giá trị tái xuất * Thuế nhập khẩu ban đầu

        Số thuế nhập khẩu được hoàn = 30,000 USD * 10% = 3,000 USD

    Ghi kế toán cho việc hoàn thuế nhập khẩu:

        Nợ TK 3333 (Thuế xuất, nhập khẩu) = 3,000 USD

        Có TK 632 (Giá vốn hàng bán) = Giảm giá vốn hàng còn lại