Category Archives: Luật kế toán

Tài sản cố định trong doanh nghiệp có bắt buộc phải lập hồ sơ riêng không? Chi phí đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh thế nào?

Tài sản cố định trong doanh nghiệp có bắt buộc phải lập hồ sơ riêng không? Chi phí đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh thế nào?

Thông tư 24/2024/TT-BTC 2024 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH __________ Số: 24/2024/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024     THÔNG TƯ Hướng dẫn Chế độ […]

Kế toán viên hành nghề có bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán trong trường hợp không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không?

Kế toán viên hành nghề có bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán trong trường hợp không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không?