Cập nhật thông tin mới trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ít nhất bao nhiêu lần một ngày?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là cập nhật thông tin mới trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ít nhất bao nhiêu lần một ngày? Khi nào Ban biên tập thực hiện rà soát thông tin đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước? Câu hỏi của anh P đến từ Quảng Trị.

Cập nhật thông tin mới trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ít nhất bao nhiêu lần một ngày?

Căn cứ theo quy định tại Mục 1 Điều 12 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Cập nhật và lưu giữ thông tin

1. Cập nhật thông tin mới được thực hiện ít nhất 01 lần mỗi ngày làm việc, khuyến khích cập nhật thông tin đều đặn trong các ngày nghỉ. Cập nhật kịp thời các thông tin đã đăng tải nhưng có thay đổi hoặc phát sinh theo chỉ đạo của Ban biên tập.

2. Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Như vậy, việc cập nhật thông tin mới trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ít nhất 01 lần mỗi ngày làm việc. Đồng thời, khuyến khích cập nhật thông tin đều đặn trong các ngày nghỉ.

Lưu ý: Phải cập nhật kịp thời các thông tin đã đăng tải nhưng có thay đổi hoặc phát sinh sau đó.

Các thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Yêu cầu đối với các thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước, căn cứ theo quy định tại Mục 1 Điều 7 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì thông tin phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– Bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;

– Trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tốt nhất cho việc triển khai chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước, cũng như nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;

– Phù hợp với mục đích, yêu cầu của Cổng thông tin điện tử, tuân thủ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước và các quy định khác có liên quan;

– Việc khai thác, đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử không phải trả bất cứ một khoản lệ phí nào, nhưng phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Trách nhiệm cung cấp thông tin của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin như sau:

– Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, dữ liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức theo quy định tại Điều 7, 8, 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 hoặc theo yêu cầu của Ban biên tập.

– Chủ động hoặc theo yêu cầu của Ban biên tập rà soát thông tin giới thiệu đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tại mục Giới thiệu; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hướng dẫn nghiệp vụ và các thông tin khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, tổ chức và kịp thời thông báo cho Ban biên tập khi phát hiện thông tin thiếu hoặc chưa chính xác (nếu có).

– Đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính do Kiểm toán nhà nước ban hành theo thẩm quyền, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp hồ sơ dự thảo văn bản để đăng lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử và cung cấp văn bản sau khi được ban hành để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Kiểm toán nhà nước.

– Thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo các tổ chức chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về những nội dung thông tin, dữ liệu do đầu mối của đơn vị, tổ chức cung cấp cho Cổng thông tin điện tử.

– Phối hợp với Ban biên tập trong việc kiểm tra, xác thực thông tin liên quan đến thông tin, tin, bài trong phạm vi lĩnh vực quản lý của đơn vị, tổ chức.

Khi nào Ban biên tập thực hiện rà soát thông tin đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước?

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 về rà soát thông tin như sau:

Rà soát thông tin

Việc rà soát thông tin đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được thực hiện khi thông tin có sự thay đổi hoặc theo yêu cầu của Ban biên tập. Trong trường hợp cần thiết, Ban biên tập có quyền yêu cầu các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước phối hợp rà soát thông tin trên Cổng thông tin điện tử.

Như vậy theo quy định trên thì Ban biên tập có quyền yêu cầu rà soát thông tin đối với những thông tin đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước.