Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán là gì? Hướng dẫn cách ghi Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán? Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán?

image_pdfimage_print

Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán là gì? Hướng dẫn cách ghi Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán? Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán? Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán được lập thành bao nhiêu bản và phải có chữ ký của ai? Câu hỏi của anh K.L.Q đến từ TP.HCM.

Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán là gì? Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán?

Theo Mẫu số 09- LĐTL Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì:

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán hay còn được gọi là biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán là Mẫu số 09- LĐTL Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Lưu ý số 1: Về đối tượng áp dụng Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán:

Căn cứ tại Điều 1 Thông tư 200/2014/TT-BTC về đối tượng áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Theo đó, đối tượng áp dụng Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán là các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Lưu ý số 2: Về việc sử dụng Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán:

Theo quy định tại Điều 117 Thông tư 200/2014/TT-BTC về hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

Theo đó, Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán – Mẫu số 09- LĐTL Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thuộc loại hướng dẫn.

Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán – Mẫu số 09- LĐTL Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bản đó.

Hướng dẫn cách ghi Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán?

Hướng dẫn cách ghi Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán được hướng dẫn bởi Mẫu số 09- LĐTL Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.

– Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bản thanh lý.

– Ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.

– Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.

– Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.

– Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.

– Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.

– Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.

Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).

Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán được lập thành bao nhiêu bản và phải có chữ ký của ai?

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 09- LĐTL Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì:

Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện hợp đồng.