Category Archives: IFRS

IFRS 8 – CÁC BỘ PHẬN HOẠT ĐỘNG

IFRS 8 (Báo cáo tài chính quốc tế số 8)  được Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành vào tháng 11 năm 2006 để thay thế cho IAS 14. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 1 về Trình bày báo cáo tài chính (được soát xét lại vào 2007) đã sửa […]

IFRS 10 – Báo cáo tài chính hợp nhất

IFRS 10 – Báo cáo tài chính hợp nhất nêu ra các yêu cầu đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, yêu cầu các đơn vị hợp nhất các đơn vị mà nó kiểm soát. Việc kiểm soát đòi hỏi phải có khả năng tiếp cận hoặc có quyền […]

IFRS 11 – Thỏa thuận chung

IFRS 11 (International Financial Reporting Standard 11) là Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành cung cấp hướng dẫn kế toán liên quan đến hợp nhất và liên doanh. Chuẩn mực này được ban hành vào năm 2011 và có hiệu lực vào […]

IFRS 4 – Hợp đồng bảo hiểm

IFRS 4 (International Financial Reporting Standard 4) áp dụng cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả hợp đồng tái bảo hiểm) mà đơn vị phát hành và cho các hợp đồng tái bảo hiểm mà đơn vị nắm giữ, ngoại trừ các hợp đồng cụ thể được quy định trong các […]

IFRS 12 – Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khác

IFRS 12 (International Financial Reporting Standard 12) là tập hợp những công bố về lợi ích của đơn vị trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Chuẩn mực này được ban hành vào năm 2011 và có hiệu lực vào năm 2013 thế nhưng vẫn còn lạ lẫm đối với nhiều kế toán Việt […]