IFRS 4 – Hợp đồng bảo hiểm

IFRS 4 (International Financial Reporting Standard 4) áp dụng cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả hợp đồng tái bảo hiểm) mà đơn vị phát hành và cho các hợp đồng tái bảo hiểm mà đơn vị nắm giữ, ngoại trừ các hợp đồng cụ thể được quy định trong các Chuẩn mực khác. 

IFRS 4 không áp dụng cho các tài sản và nợ phải trả khác của công ty bảo hiểm, chẳng hạn như tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính trong phạm vi IFRS 9. Hơn nữa, nó không đề cập đến việc kế toán của các chủ hợp đồng. Để hiểu rõ hơn về IFRS 4, các bạn hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Tổng quan về IFRS 4

Định nghĩa về IFRS 4

Hợp đồng bảo hiểm là “hợp đồng trong đó một bên (công ty bảo hiểm) chấp nhận rủi ro bảo hiểm đáng kể từ một bên khác (chủ hợp đồng) bằng cách đồng ý bồi thường cho chủ hợp đồng nếu một sự kiện không chắc chắn trong tương lai (sự kiện được bảo hiểm) ảnh hưởng bất lợi đến chủ hợp đồng.” [IFRS 4.Phụ lục A]

Phạm vi áp dụng của IFRS 4

IFRS 4 áp dụng cho hầu hết tất cả các hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả hợp đồng tái bảo hiểm) mà đơn vị phát hành và các hợp đồng tái bảo hiểm mà đơn vị nắm giữ. [IFRS 4.2] Nó không áp dụng cho các tài sản và nợ phải trả khác của công ty bảo hiểm, chẳng hạn như tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính trong phạm vi IAS 39 Công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường . [IFRS 4.3] Hơn nữa, nó không đề cập đến việc kế toán của các chủ hợp đồng. [IFRS 4.4(f)]  

Năm 2005, IASB đã sửa đổi phạm vi của IAS 39 để bao gồm các hợp đồng bảo lãnh tài chính được phát hành. Tuy nhiên, nếu tổ chức phát hành hợp đồng bảo lãnh tài chính trước đó đã khẳng định rõ ràng rằng họ coi các hợp đồng đó là hợp đồng bảo hiểm và đã sử dụng kế toán áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm thì tổ chức phát hành có thể chọn áp dụng IAS 39 hoặc IFRS 4 cho các hợp đồng bảo lãnh tài chính đó. [IFRS 4.4(d)]

Mục tiêu của IFRS 4 trong lĩnh vực tài chính

Mục tiêu chính của IFRS 4

 • Xác định các nguyên tắc kế toán chung và chính xác cho các hợp đồng bảo hiểm.
 • Đảm bảo sự nhất quán và hiểu biết đồng nhất trong quá trình báo cáo tài chính. 
 • Tăng cường minh bạch thông tin về các hợp đồng bảo hiểm để người đọc báo cáo có thể hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp đánh giá và quản lý rủi ro. 
 • Đặt ra các yêu cầu để báo cáo tài chính phản ánh đúng và đầy đủ về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.  
 • Tạo ra một chuẩn mực quốc tế để doanh nghiệp bảo hiểm có thể tuân thủ và để cơ quan quản lý có thể đánh giá và so sánh dễ dàng hơn. 
 • Hỗ trợ quá trình đồng bộ hóa và tích hợp doanh nghiệp bảo hiểm vào nền kinh tế toàn cầu.  
 • Tạo điều kiện cho sự đối thoại và hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan giám sát, và các bên liên quan khác. 
 • Hỗ trợ sự hiểu biết và lòng tin từ phía các bên liên quan, tạo ra một cộng đồng thông tin và quản lý tài chính có sự đồng thuận cao.

Những vấn đề nổi bật về IFRS 4

Đo lường lại các khoản nợ phải trả bảo hiểm

IFRS cho phép áp dụng chính sách kế toán liên quan đến việc đo lường lại các khoản nợ bảo hiểm được chỉ định một cách nhất quán trong từng kỳ để phản ánh lãi suất thị trường hiện tại (và, nếu công ty bảo hiểm chọn, các ước tính và giả định hiện tại khác). Nếu không có sự cho phép này, công ty bảo hiểm sẽ phải áp dụng thay đổi trong chính sách kế toán một cách nhất quán cho tất cả các khoản nợ tương tự. [IFRS 4.24]

Thận trọng

Doanh nghiệp bảo hiểm không cần phải thay đổi chính sách kế toán đối với các hợp đồng bảo hiểm để loại bỏ sự thận trọng quá mức. Tuy nhiên, nếu một công ty bảo hiểm đã đo lường các hợp đồng bảo hiểm của mình với mức độ thận trọng vừa đủ thì họ không nên đưa ra các biện pháp thận trọng bổ sung. [IFRS 4.26]

Lợi nhuận đầu tư trong tương lai

Có một giả định có thể bị bác bỏ rằng báo cáo tài chính của công ty bảo hiểm sẽ trở nên kém phù hợp và đáng tin cậy hơn nếu công ty đó đưa ra chính sách kế toán phản ánh tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong tương lai trong việc đo lường các hợp đồng bảo hiểm. [IFRS 4.27]

 Phân loại tài sản

Khi một công ty bảo hiểm thay đổi chính sách kế toán đối với các khoản nợ bảo hiểm, nó có thể phân loại lại một số hoặc tất cả các tài sản tài chính là ‘theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi hoặc lỗ’. [IFRS 4.45]

Những tiết lộ khác

Chuẩn mực:  

 • Làm rõ rằng công ty bảo hiểm không cần phải hạch toán riêng một công cụ phái sinh gắn liền với giá trị hợp lý nếu công cụ phái sinh gắn kèm đáp ứng định nghĩa của hợp đồng bảo hiểm [IFRS 4.7-8] 
 • Yêu cầu công ty bảo hiểm tách riêng (nghĩa là hạch toán riêng) các thành phần tiền gửi của một số hợp đồng bảo hiểm để tránh bỏ sót tài sản và nợ phải trả khỏi bảng cân đối kế toán [IFRS 4.10] 
 • Làm rõ khả năng áp dụng phương pháp mà đôi khi được gọi là ‘kế toán ngầm’ [IFRS 4.30]
 • Cho phép trình bày mở rộng đối với các hợp đồng bảo hiểm có được từ việc hợp nhất kinh doanh hoặc chuyển nhượng danh mục đầu tư [IFRS 4.31-33] 
 • Giải quyết các khía cạnh hạn chế của tính năng tham gia tùy ý có trong hợp đồng bảo hiểm hoặc công cụ tài chính. [IFRS 4.34-35]

Tiêu chuẩn yêu cầu tiết lộ: 

 • Thông tin giúp người dùng hiểu được số tiền trong báo cáo tài chính của công ty bảo hiểm phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm: [IFRS 4.36-37] 
 • Chính sách kế toán cho hợp đồng bảo hiểm và tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí có liên quan
 • Tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí và các dòng tiền phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm đã được ghi nhận 
 • Nếu công ty bảo hiểm là người nhượng lại thì cần phải tiết lộ thêm một số thông tin 
 • Thông tin về các giả định có ảnh hưởng lớn nhất đến việc đo lường tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí, bao gồm cả việc công bố định lượng các giả định đó, nếu có thể 
 • Ảnh hưởng của những thay đổi trong giả định 
 • Đối chiếu những thay đổi về trách nhiệm bảo hiểm, tài sản tái bảo hiểm và chi phí mua lại trả chậm có liên quan nếu có 
 • Thông tin giúp người dùng đánh giá tính chất, mức độ rủi ro phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm: [IFRS 4.38-39] 
 • Mục tiêu và chính sách quản lý rủi ro 
 • Những điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm có ảnh hưởng trọng yếu đến số lượng, thời gian và sự không chắc chắn của dòng tiền trong tương lai của công ty bảo hiểm
 • Thông tin về rủi ro bảo hiểm (cả trước và sau khi giảm thiểu rủi ro bằng tái bảo hiểm), bao gồm thông tin về: độ nhạy cảm với rủi ro bảo hiểm; sự tập trung rủi ro bảo hiểm; yêu cầu bồi thường thực tế so với ước tính trước đó.
 • Thông tin về rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường mà IFRS 7 sẽ yêu cầu nếu hợp đồng bảo hiểm nằm trong phạm vi của IFRS 7 
 • Thông tin về mức độ rủi ro thị trường phát sinh từ các công cụ phái sinh đi kèm có trong hợp đồng bảo hiểm chủ nhà nếu công ty bảo hiểm không bắt buộc và không đo lường các công cụ phái sinh đi kèm theo giá trị hợp lý.

Các thay đổi và cập nhật mới nhất

Chính sách kế toán

IFRS tạm thời miễn cho công ty bảo hiểm (cho đến khi hoàn thành Giai đoạn II của Dự án Bảo hiểm) khỏi một số yêu cầu của IFRS khác, bao gồm yêu cầu xem xét IAS 8 Chính sách kế toán, Thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong việc lựa chọn chính sách kế toán cho hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, tiêu chuẩn: [IFRS 4.14]  

 • Nghiêm cấm các điều khoản dành cho các khoản bồi thường có thể xảy ra theo các hợp đồng không tồn tại tại ngày báo cáo (chẳng hạn như các điều khoản về thảm họa và cân bằng). 
 • Yêu cầu kiểm tra tính đầy đủ của các khoản nợ bảo hiểm đã được ghi nhận và kiểm tra tổn thất đối với tài sản tái bảo hiểm.
 • Yêu cầu công ty bảo hiểm giữ các khoản nợ bảo hiểm trong bảng cân đối kế toán của mình cho đến khi chúng được giải phóng, hủy bỏ hoặc hết hạn và cấm bù đắp trách nhiệm bảo hiểm đối với tài sản tái bảo hiểm liên quan và thu nhập hoặc chi phí từ hợp đồng tái bảo hiểm với chi phí hoặc thu nhập từ hợp đồng bảo hiểm liên quan.

Thay đổi chính sách kế toán

IFRS 4 cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi chính sách kế toán đối với hợp đồng bảo hiểm chỉ khi báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó trình bày thông tin phù hợp hơn và không kém phần tin cậy hoặc đáng tin cậy hơn nhưng không kém phần phù hợp. [IFRS 4.22] Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm không được áp dụng bất kỳ thông lệ nào sau đây, mặc dù doanh nghiệp bảo hiểm có thể tiếp tục sử dụng các chính sách kế toán liên quan đến các thông lệ đó: [IFRS 4.25]  

 • Đo lường trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở chưa chiết khấu. 
 • Đo lường các quyền theo hợp đồng đối với phí quản lý đầu tư trong tương lai ở mức vượt quá giá trị hợp lý của chúng như được ngụ ý khi so sánh với phí dựa trên thị trường hiện tại cho các dịch vụ tương tự. 
 • Sử dụng chính sách kế toán không thống nhất đối với khoản nợ bảo hiểm của các công ty con.

Tương tác với IFRS 9

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2016 , IASB đã ban hành sửa đổi IFRS 4, cung cấp hai lựa chọn cho các đơn vị phát hành hợp đồng bảo hiểm trong phạm vi IFRS 4:  

 • Một lựa chọn cho phép các đơn vị phân loại lại, từ lãi hoặc lỗ sang thu nhập toàn diện khác, một số thu nhập hoặc chi phí phát sinh từ các tài sản tài chính được chỉ định; đây được gọi là cách tiếp cận lớp phủ;
 • Miễn trừ tạm thời tùy chọn áp dụng IFRS 9 đối với các đơn vị có hoạt động chính là phát hành hợp đồng trong phạm vi IFRS 4; đây được gọi là phương pháp trì hoãn. Đơn vị chọn áp dụng phương pháp xếp chồng hồi tố cho các tài sản tài chính đủ điều kiện sẽ thực hiện như vậy khi áp dụng IFRS 9 lần đầu tiên. 

Đơn vị chọn áp dụng phương pháp hoãn lại sẽ thực hiện như vậy cho các kỳ hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2018. Việc áp dụng cả hai phương pháp là tùy chọn. và đơn vị được phép ngừng áp dụng chúng trước khi tiêu chuẩn hợp đồng bảo hiểm mới được áp dụng.  

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 , IASB đã ban hành Gia hạn miễn trừ tạm thời khi áp dụng IFRS 9 (Sửa đổi cho IFRS 4) , do đó trì hoãn ngày hết hạn cố định cho miễn trừ tạm thời trong IFRS 4 khi áp dụng IFRS 9 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Tầm quan trọng của IFRS 4 trong thị trường tài chính

Việc chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính IFRS có vai trò vô cùng quan trọng trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay. 

 • Tạo ra ngôn ngữ kế toán chung trên toàn thế giới, cung cấp cách lập và trình bày báo cáo tài chính theo một khuôn khổ thống nhất và đáng tin cậy.
 • Nhờ IFRS mà mọi doanh nghiệp, nhà đầu tư, kế toán viên, kiểm toán viên đều có thể hiểu, sử dụng và có cái nhìn tổng quan về tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.
 • Chuẩn mực IFRS cũng giúp phản ánh giá trị thực tế của tổ chức, doanh nghiệp, hơn các chuẩn mực riêng của từng quốc gia hay chuẩn mực IAS chủ yếu mang nguyên tắc kế toán quốc tế là giá gốc.
 • Với các doanh nghiệp có chi nhánh đa quốc gia thì việc chuyển đổi sang chuẩn mực quốc tế chung IFRS sẽ giúp tối ưu được chi phí chuyển đổi báo cáo tài chính. Bên cạnh đó cũng giúp chuẩn hóa các thủ tục kế toán, dễ dàng hơn trong việc quản lý nhân sự bằng một ngôn ngữ kế toán chung.
 • Bắt kịp xu hướng chuyển đổi sang chuẩn mực quốc tế IFRS của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo số liệu thống kê vào tháng 4/2018 của IFRS.org, có hơn 144/166 quốc gia đã bắt buộc dùng chuẩn mực IFRS. Tại Việt Nam hiện cũng đang bắt đầu triển khai và dự kiến áp dụng bắt buộc IFRS vào năm 2025.

Trong bài viết này, Học viện Kế Toán Việt Hưng đã chia sẻ về Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 4 (IFRS 4) – Bản tiếng Việt – Công cụ tài chính: thuyết minh. Bài viết giúp các bạn đọc nắm rõ các chuẩn mực quan trọng, quy định về việc thuyết minh các công cụ tài chính trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính của mình, góp phần nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính.