IFRS 12 – Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khác

IFRS 12 (International Financial Reporting Standard 12) là tập hợp những công bố về lợi ích của đơn vị trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Chuẩn mực này được ban hành vào năm 2011 và có hiệu lực vào năm 2013 thế nhưng vẫn còn lạ lẫm đối với nhiều kế toán Việt Nam. Hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để có thể áp dụng những chuẩn mực này nhé!

Tổng quan

IFRS 12 Công bố lợi ích trong đơn vị khác là một chuẩn mực công bố hợp nhất đòi hỏi một chuỗi các công bố về lợi ích của đơn vị trong các công ty con, thỏa thuận chung, công ty liên kết và “các đơn vị được cấu trúc” không hợp nhất. Công bố được trình bày dưới dạng một chuỗi các mục tiêu, với hướng dẫn chi tiết về việc đáp ứng các mục tiêu đó.

IFRS 12 được ban hành vào tháng 5 năm 2011 và áp dụng cho các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2013.

Mục tiêu

Mục tiêu của IFRS 12 này là yêu cầu một đơn vị công bố thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính của nó đánh giá:

(a) Bản chất, và rủi ro liên quan đến lợi ích trong đơn vị khác của đơn vị; và

(b) Ảnh hưởng của những lợi ích đó đến tình hình tài chính, hiệu quả tài chính   dòng tiền của đơn vị.

Đáp ứng mục tiêu

Để đáp ứng mục tiêu trong đoạn 1, một đơn vị sẽ công bố:

(a) Những xét đoán và giả định quan trọng mà nó đã đưa ra khi xác định:

 1. Bản chất của lợi ích của nó trong một đơn vị khác hoặc thỏa thuận;
 2. Loại thỏa thuận liên doanh mà nó có lợi ích (các đoạn 7 – 9);
 3. Rằng nó đáp ứng định nghĩa của một đơn vị quản lý quỹ đầu tư, nếu có thể (đoạn 9A); và

(b) Thông tin về lợi ích của nó trong:

 1. Các công ty con (các đoạn 10 – 19);
 2. Thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết (đoạn 20 – 23); và
 3. Các đơn vị được cấu trúc mà không được kiểm soát bởi đơn vị (các đơn vị được cấu trúc phi hợp nhất) (các đoạn 24 – 31).

Nếu các công bố theo yêu cầu bởi IFRS này, cùng với các công bố theo yêu cầu của các IFRS khác, không đáp ứng mục tiêu trong đoạn 1, đơn vị sẽ công bố bất cứ thông tin bổ sung nào là cần thiết để đáp ứng mục tiêu đó.

4   Một đơn vị sẽ xem xét mức độ chi tiết cần thiết để đáp ứng mục tiêu công bố và mức độ nhấn mạnh để đưa vào mỗi yêu cầu trong IFRS này. Nó sẽ công bố gộp hoặc phân tách để thông tin hữu ích không bị che khuất bởi kết luận của một lượng lớn chi tiết không có ý nghĩa hoặc gộp lại các mục có các đặc tính khác nhau (xem đoạn B2 – B6).

Phạm vi

5      IFRS 12 này sẽ được áp dụng cho một đơn vị có lợi ích trong bất kỳ loại nào dưới đây:

 1. Các công ty con
 2. Các thỏa thuận liên doanh (ví dụ, hoạt động chung hoặc công ty liên doanh)
 3. Các công ty liên kết
 4. Các đơn vị được cấu trúc phi hợp nhất.

5A Ngoại trừ như mô tả trong đoạn B17, các yêu cầu trong IFRS này áp dụng cho các lợi ích của một đơn vị được liệt kê trong đoạn 5 mà đã được phân loại (hoặc là bao gồm trong nhóm tài sản thanh lý đã được phân loại) như là nắm giữ để bán hoặc hoạt động bị chấm dứt theo như IFRS 5 Tài sản cố định nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt

6    IFRS này không áp dụng cho:

 1. Quỹ phúc lợi hưu trí hoặc quỹ phúc lợi cho người lao động dài hạn khác, IAS 19 Phúc lợi cho người lao động áp dụng cho nó.
 2. Báo cáo tài chính riêng của một đơn vị, IAS 27 Báo cáo tài chính riêng áp dụng cho nó.

Tuy nhiên:

(i)   Nếu một đơn vị có lợi ích trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất và lập báo cáo tài chính riêng như là báo cáo tài chính duy nhất của nó, nó sẽ áp dụng yêu cầu trong các đoạn 24 – 31 khi lập các báo cáo tài chính riêng đó.

(ii)  Một đơn vị quản lý quỹ tư lập báo cáo tài chính mà tất cả các công ty con được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ theo đoạn 31 của IFRS 10 sẽ trình bày những công bố liên quan đến đơn vị quản lý quỹ đầu tư được yêu cầu bởi IFRS này.

 1. Một lợi ích được nắm giữ bởi đơn vị mà đơn vị tham gia vào trong đó nhưng không có kiểm soát chung, một thỏa thuận liên doanh trừ khi lợi ích đó dẫn đến ảnh hưởng đáng kể đến thỏa thuận hoặc là một lợi ích trong một đơn vị được cấu trúc.
 2. Một lợi ích trong đơn vị khác được kế toán theo IFRS 9 Công cụ tài chính . Tuy nhiên, một đơn vị sẽ áp dụng IFRS này:

(i) Khi lợi ích đó là một lợi ích trong một công ty liên kết hoặc một công ty liên doanh mà, tuân thủ theo IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh, được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ; hoặc là

(ii) Khi lợi ích đó là lợi ích trong một đơn vị được cấu trúc phi hợp nhất.

Những xét đoán và giả định quan trọng

7    Một đơn vị sẽ công bố thông tin về các xét đoán và các giả định quan trọng mà nó đã đưa ra (và thay đổi các xét đoán và các giả định đó) trong việc xác định:

 1. Rằng nó có quyền kiểm soát với một đơn vị khác, ví dụ nhà đầu tư được mô tả trong đoạn 5 và 6 của IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất;
 2. Rằng nó có kiểm soát chung với một thỏa thuận hoặc ảnh hưởng đáng kể đến một đơn vị khác; và
 3. oại thỏa thuận liên doanh (ví dụ hoạt động chung hoặc công ty liên doanh) khi thỏa thuận đã được cấu trúc thông qua một đơn vị chuyên biệt.

Các xét đoán và giả định quan trọng được công bố theo đoạn 7 bao gồm những thứ được tạo bởi đơn vị khi thay đổi thực tế và các trường hợp như vậy mà kết luận xem nó có kiểm soát, kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể thay đổi trong cả kỳ báo cáo hay không.

Để tuân thủ đoạn 7, một đơn vị sẽ công bố, ví dụ, các xét đoán và giả định quan trọng được đưa ra để xác định rằng:

 1.  Nó không kiểm soát đơn vị khác mặc dù nó nắm giữ hơn một nửa quyền biểu quyết của các đơn vị khác.
 2. Nó kiểm soát một đơn vị khác mặc dù nó nắm giữ ít hơn một nửa quyền biểu quyết của các đơn vị khác.
 3. Nó là một tác nhân hoặc nguyên tắc (xem đoạn B58 – B72 của IFRS 10).
 4. Nó không có ảnh hưởng đáng kể mặc dù nó giữ 20% hoặc nhiều quyền biểu quyết của một đơn vị khác.
 5. Nó có ảnh hưởng đáng kể mặc dù nó nắm giữ ít hơn 20% quyền biểu quyết của một đơn vị khác.

Trạng thái đơn vị quản lý quỹ đầu tư

9A   Khi công ty mẹ xác định rằng nó là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư theo đoạn 27 của IFRS 10, đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố thông tin về những xét đoán và giả định quan trọng mà nó đã đưa ra trong việc xác định nó là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư. Nếu đơn vị quản lý quỹ đầu tư không có một hoặc nhiều đặc tính điển hình của đơn vị quản lý quỹ đầu tư (xem đoạn 28 của IFRS 10), nó sẽ công bố lý do của nó cho kết luận nó vẫn là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư .

9B    Khi một đơn vị trở thành, hoặc không còn là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư, nó sẽ công bố sự thay đổi trạng thái đơn vị quản lý quỹ đầu tư và lý do của sự thay đổi. Thêm vào đó, một đơn vị trở thành một đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố ảnh hưởng của thay đổi trạng thái trên báo cáo tài chính cho kỳ được báo cáo, bao gồm:

 1. Tổng giá trị hợp lý, kể từ ngày thay đổi trạng thái, của các công ty con mà nó ngừng để được hợp nhất;
 2. Tổng số lãi hoặc lỗ, nếu có, được tính theo đoạn B101 của IFRS 10; và
 3. Danh mục lãi hoặc lỗ trong lãi hoặc lỗ đã được ghi nhận (nếu không được trình bày riêng).

Lợi ích trong các công ty con

10  Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho người sử dụng về báo cáo tài chính hợp nhất của nó

(a)      Để hiểu:

 1. Thành phần của tập đoàn; và
 2. Lợi ích mà lợi ích cổ đông không kiểm soát có trong các hoạt động của tập đoàn và các dòng tiền (đoạn 12); và

(b)  Để đánh giá:

 1. Bản chất và mức độ hạn chế đáng kể của nó trong khả năng tiếp cận hoặc sử dụng tài sản và giải quyết các khoản nợ của tập đoàn (đoạn 13);
 2. Bản chất và những thay đổi, những rủi ro liên quan đến lợi ích trong các đơn vị có cấu trúc hợp nhất (các đoạn từ 14 – 17);
 3. Kết quả của những thay đổi trong quyền lợi sở hữu của nó đối với công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát (đoạn 18); và
 4. Kết quả của việc mất quyền kiểm soát công ty con trong kỳ báo cáo (đoạn 19).

11  Khi báo cáo tài chính của một công ty con được sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất vào một ngày hoặc trong một kỳ mà khác với báo cáo tài chính hợp nhất (xem đoạn B92 và B93 của IFRS 10), một đơn vị sẽ công bố:

(a)  Ngày kết thúc của kỳ báo cáo báo cáo tài chính của công ty con đó; và

(b)  Lý do sử dụng một ngày hoặc kỳ khác.

Lợi ích mà các lợi ích cổ đông không kiểm soát có trong các hoạt động của tập đoàn và các dòng tiền

12  Một đơn vị sẽ phải công bố về mỗi công ty con của nó mà có lợi ích cổ đông không kiểm soát là trọng yếu với đơn vị báo cáo:

(a)  Tên của công ty con.

(b)  Địa điểm kinh doanh chính (và quốc gia thành lập nếu khác với địa điểm kinh doanh chính) của công ty con.

(c)  Tỷ lệ lợi ích sở hữu được nắm giữ bởi các lợi ích cổ đông không kiểm soát.

(d)  Tỷ lệ quyền biểu quyết được nắm giữ bởi các lợi ích cổ đông không kiểm soát, nếu khác với tỷ lệ lợi ích sở hữu được nắm giữ.

(e)  Lãi hoặc lỗ phân bổ cho lợi ích cổ đông không kiểm soát của công ty con trong kỳ báo cáo.

(f)   Lợi ích cổ đông không kiểm soát tích lũy của công ty con vào cuối kỳ báo  cáo.

(g)  Tóm tắt thông tin tài chính về công ty con (xem đoạn B10).

Bản chất và mức độ hạn chế đáng kể

13  Một đơn vị sẽ công bố:

(a)  Hạn chế đáng kể (ví dụ, hạn chế về luật định, hợp đồng và quy định) về khả năng tiếp cận hoặc sử dụng tài sản và giải quyết các khoản nợ của tập đoàn, chẳng hạn như:

 1. Những hạn chế về khả năng của công ty mẹ hoặc các công ty con của nó trong chuyển đổi tiền mặt hoặc tài sản khác (hoặc từ) các đơn vị khác trong tập đoàn.
 2. Đảm bảo hoặc các yêu cầu khác có thể hạn chế cổ tức và các phân bổ vốn khác đang được thanh toán, hoặc các khoản vay và các khoản ứng trước được thực hiện hoặc hoàn trả, cho (hoặc từ) các đơn vị khác trong tập đoàn.

(b)  Bản chất và mức độ quyền bảo vệ của lợi ích cổ đông không kiểm soát có thể hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận hoặc sử dụng tài sản và giải quyết các khoản nợ của tập đoàn (chẳng hạn như khi công ty mẹ có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của công ty con trước khi tự giải quyết trách nhiệm pháp lý, hoặc được yêu cầu phê duyệt lợi ích cổ đông không kiểm soát hoặc tiếp cận tài sản để giải quyết các khoản nợ của công ty con).

(c)  Các giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả trong báo cáo tài chính hợp nhất mà những hạn chế này áp dụng cho nó.

Bản chất của các rủi ro liên quan đến lợi ích của đơn vị trong các đơn vị có cấu trúc hợp nhất

14  Một đơn vị sẽ công bố các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hợp đồng nào mà  yêu cầu công ty mẹ hoặc các công ty con của nó cung cấp hỗ trợ tài chính cho đơn vị có cấu trúc hợp nhất, bao gồm các sự kiện hoặc tình huống có thể làm cho đơn vị báo cáo bị thua lỗ (ví dụ, thỏa thuận thanh khoản hoặc khởi động xếp hạng tín dụng liên quan đến nghĩa vụ mua tài sản của đơn vị có cấu trúc hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính).

15  Nếu trong cả kỳ báo cáo, công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con nào của nó mà có, không có nghĩa vụ hợp đồng cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho đơn vị có cấu trúc hợp nhất (ví dụ, mua tài sản hoặc công cụ được phát hành bởi đơn vị có cấu trúc), đơn vị sẽ công bố:

(a)  Loại và số lượng hỗ trợ được cung cấp, bao gồm cả các trường hợp trong đó công ty mẹ hoặc các công ty con của nó đã hỗ trợ các đơn vị có cấu trúc trong việc có được hỗ trợ tài chính; và

(b)  Những lý do để cung cấp hỗ trợ.

16  Nếu trong kỳ báo cáo, công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con nào của nó có, không có nghĩa vụ hợp đồng để cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất trước đây và điều khoản hỗ trợ đó dẫn đến đơn vị kiểm soát đơn vị có cấu trúc, đơn vị sẽ công bố một sự giải thích về các yếu tố liên quan để đạt được quyết định đó.

17  Đơn vị sẽ công bố bất kỳ ý định nào hiện tại để cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một đơn vị có cấu trúc hợp nhất, bao gồm cả ý định hỗ trợ cho đơn vị có cấu trúc trong việc có được khoản hỗ trợ tài chính.

Kết quả của những thay đổi trong lợi ích sở hữu của công ty mẹ trong một công ty con mà không dẫn đến mất sự kiểm soát

18  Đơn vị sẽ trình bày một phụ lục mà nó chỉ ra các ảnh hưởng trên vốn chủ sở hữu có thể quy cho/được gây ra bởi (attributable) các chủ sở hữu của công ty mẹ của bất kỳ sự thay đổi nào về lợi ích sở hữu của nó trong một công ty con mà không dẫn đến mất sự kiểm soát.

Hậu quả của việc mất quyền kiểm soát công ty con trong thời gian kỳ báo cáo

19   Một đơn vị sẽ công bố lãi hoặc lỗ, nếu có, được tính toán theo đoạn 25 của IFRS 10 và:

(a)  Phần lãi hoặc lỗ đó được quy cho việc đo lường bất kỳ khoản đầu tư nào được giữ lại trong công ty con cũ với giá trị hợp lý của nó vào ngày mất kiểm soát; và

(b)  (Các) khoản mục (line items) lãi hoặc lỗ trong lãi hoặc lỗ được ghi nhận (nếu không được trình bày riêng).

Lợi ích trong các công ty con phi hợp nhất (các đơn vị quản lý quỹ đầu tư)

19A Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư, theo IFRS 10, được yêu cầu áp dụng ngoại trừ cho hợp nhất và thay vào đó là khoản đầu tư của nó vào một công ty con theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ sẽ công bố thực tế đó.

19B Đối với mỗi công ty con phi hợp nhất, đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố:

(a)  Tên của công ty con;

(b)  Địa điểm kinh doanh chính (và quốc gia thành lập nếu khác địa điểm kinh doanh chính) của công ty con; và

(c)  Tỷ lệ lợi ích sở hữu được nắm giữ và, nếu khác, tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ.

19C Nếu một đơn vị quản lý quỹ đầu tư là công ty mẹ của một đơn vị quản lý quỹ đầu tư khác, thì công ty mẹ cũng sẽ cung cấp các công bố trong đoạn 19B (a) – (c) Cho các khoản đầu tư kiểm soát bởi công ty con đơn vị quản lý quỹ đầu tư của nó. Việc công bố có thể được cung cấp bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ, báo cáo tài chính của công ty con (hoặc các công ty con) có chứa thông tin trên.

19D Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố:

(a)  Bản chất và mức độ của bất kì hạn chế đáng kể nào (ví dụ, kết quả từ thỏa thuận vay, yêu cầu có tính nguyên tắc hoặc các thỏa thuận hợp đồng) về khả năng một công ty con phi hợp nhất chuyển nhượng quỹ cho đơn vị quản lý quỹ đầu tư dưới dạng cổ tức bằng tiền hoặc để trả nợ các khoản vay hoặc ứng trước cho các công ty con phi hợp nhất của đơn vị quản lý quỹ đầu tư; và

(b)    Bất kỳ cam kết hoặc ý định hiện tại để cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một công ty con phi hợp nhất, bao gồm các cam kết hoặc ý định hỗ trợ công ty con trong việc có được khoản hỗ trợ tài chính.

19E  Nếu, trong kỳ báo cáo, một đơn vị quản lý quỹ đầu tư hoặc bất kỳ công ty con nào của nó mà có, không có nghĩa vụ hợp đồng để làm như vậy, cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một công ty con chưa hợp nhất (ví dụ: mua tài sản của, hoặc công cụ phát hành, công ty con hoặc hỗ trợ công ty con trong việc có được hỗ trợ tài chính), đơn vị sẽ công bố:

(a)  Loại và số lượng hỗ trợ được cung cấp cho mỗi công ty con chưa hợp nhất; và

(b)  Những lý do để cung cấp hỗ trợ.

19F  Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư phải công bố các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hợp đồng nào mà có thể yêu cầu đơn vị hoặc các công ty con phi hợp nhất của nó cung cấp hỗ trợ tài chính cho một đơn vị có cấu trúc, không kiểm soát, phi hợp nhất, bao gồm các sự kiện hoặc hoàn cảnh có thể khiến đơn vị báo cáo bị lỗi (ví dụ, thỏa thuận thanh khoản hoặc khởi động xếp hạng tín dụng liên quan đến nghĩa vụ với mua tài sản của đơn vị có cấu trúc hoặc để cung cấp hỗ trợ tài chính).

19G  Nếu trong kỳ báo cáo, một đơn vị quản lý quỹ đầu tư hoặc bất kỳ công ty con phi hợp nhất nào có, không có nghĩa vụ hợp đồng phải cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một đơn vị có cấu trúc, phi hợp nhất mà công ty đầu tư đã không kiểm soát và nếu điều khoản hỗ trợ đó dẫn đến đơn vị quản lý quỹ đầu tư kiểm soát đơn vị có cấu trúc, đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố một lời giải thích về các yếu tố liên quan để đưa ra quyết định cung cấp hỗ trợ đó.

Lợi ích trong thỏa thuận liên doanh và công ty liên kết

20  Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính của nó đánh giá:

(a)  Bản chất, mức độ và ảnh hưởng tài chính của lợi ích của nó trong thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết, bao gồm cả bản chất và ảnh hưởng của nó đến quan hệ hợp đồng với các nhà đầu tư khác kiểm soát chung với nó, hoặc ảnh hưởng đáng kể, thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết (đoạn 21 và 22); và

(b)  Bản chất và những thay đổi trong rủi ro liên quan đến lợi ích của nó trong các công ty liên doanh và các công ty liên kết (đoạn 23).

Bản chất, mức độ và ảnh hưởng tài chính của các lợi ích của một đơn vị trong thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết

21  Một đơn vị sẽ công bố:

(a)   Cho mỗi thỏa thuận liên doanh và công ty liên kết mà nó là trọng yếu với đơn vị báo cáo:

 1. Tên của thỏa thuận liên doanh hoặc công ty liên kết.
 2. Bản chất của mối quan hệ của đơn vị với thỏa thuận liên doanh hoặc công ty liên kết (ví dụ, bằng cách mô tả bản chất của các hoạt động của thỏa thuận liên doanh hoặc công ty liên kết và cho dù chúng là chiến lược hay cho đến các hoạt động của đơn vị).
 3. Địa điểm kinh doanh chính (và quốc gia thành lập, nếu có thể áp dụng được và khác với địa điểm kinh doanh chính) của thỏa thuận liên doanh hoặc công ty liên kết.
 4. Tỷ lệ lợi ích sở hữu hoặc cổ phần tham gia nắm giữ bởi đơn vị và, trường hợp khác, tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ (nếu có).

(b) Cho mỗi công ty liên doanh và công ty liên kết mà nó là trọng yếu với đơn vị báo cáo:

 1. Xem là đầu tư vào công ty liên doanh hay công ty liên kết được đo theo phương pháp vốn chủ sở hữu hay theo giá trị hợp lý.
 2. Tóm tắt thông tin tài chính về công ty liên doanh hoặc công ty liên kết như quy định trong đoạn B12 và B13.
 3. Nếu công ty liên doanh hoặc công ty liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị hợp lý của khoản đầu tư của nó trong công ty liên doanh hoặc công ty liên kết, nếu có một giá thị trường niêm yết cho khoản đầu tư.

(c) Thông tin tài chính theo quy định tại đoạn B16 về các khoản đầu tư của đơn vị trong các công ty liên doanh và các công ty liên kết mà không trọng yếu có tính cá biệt:

 1. Tổng hợp cho tất cả các công ty liên doanh không trọng yếu có tính cá biệt và riêng lẻ,
 2. Tổng hợp cho tất cả các công ty liên kết không trọng yếu có tính cá biệt.

21A  Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư không cần phải cung cấp các công bố theo yêu cầu của đoạn 21(b)-21(c).

22  Một đơn vị cũng sẽ công bố:

(a)   Bản chất và mức độ của bất kỳ hạn chế đáng kể nào (ví dụ, kết quả từ thỏa thuận vay, yêu cầu có tính nguyên tắc hoặc thỏa thuận hợp đồng giữa các nhà đầu tư với kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể đến một công ty liên doanh hoặc một công ty liên kết) đến khả năng của công ty liên doanh hoặc liên kết để chuyển tiền cho tổ chức dưới dạng cổ tức tiền, hoặc để trả các khoản vay hoặc tiền ứng trước của đơn vị.

(b)   Khi báo cáo tài chính của một công ty liên doanh hoặc công ty liên kết áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, sử dụng một ngày hoặc cho một kì khác với của đơn vị:

 1. Ngày kết thúc kỳ báo cáo của báo cáo tài chính của công ty liên doanh hoặc công ty liên kết đó; và
 2. Lý do sử dụng ngày hoặc thời gian khác.

(c) Tỷ lệ tổn thất không được ghi nhận của một công ty liên doanh hoặc công ty liên kết, cho cả kỳ báo cáo và dồn tích, nếu đơn vị đã dừng công nhận phần thiệt hại của công ty liên doanh hoặc công ty liên kết khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

Rủi ro liên quan đến lợi ích của một đơn vị trong liên doanh và liên kết

23  Một đơn vị sẽ công bố:

(a)  Các cam kết mà có liên quan đến các công ty liên doanh riêng biệt với số lượng các cam kết khác theo quy định trong đoạn B18-B20.

(b)  Theo các quy định của IAS 37, dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng, trừ khi xác suất thua lỗ là rất thấp, nợ tiềm tàng phát sinh liên quan đến lợi ích của nó trong công ty liên doanh hoặc công ty liên kết (bao gồm tỷ lệ nợ tiềm tàng của nó phát sinh cùng với các nhà đầu tư khác với kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể đến các công ty liên doanh hoặc công ty liên kết), tách biệt với số lượng nợ tiềm tàng khác.

Lợi ích trong các đơn vị có cấu trúc chưa hợp nhất

24  Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính của nó:

(a)  Hiểu bản chất và mức độ lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất (đoạn 26-28); và

(b) Đánh giá bản chất và những thay đổi, các rủi ro liên quan đến lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất (đoạn 29-31).

25  Thông tin được yêu cầu bởi đoạn 24(b) bao gồm thông tin về sự gánh chịu rủi ro của đơn vị đối với rủi ro từ việc tham gia với các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất trong các các kỳ trước (ví dụ tài trợ cho đơn vị có cấu trúc), ngay cả khi đơn vị không còn bất kỳ sự liên quan có tính hợp đồng nào với đơn vị được cấu trúc tại ngày báo cáo.

25A Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư không cần phải cung cấp các công bố theo yêu cầu của đoạn 24 cho một đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất mà nó kiểm soát và cho những cái mà nó trình bày các công bố được yêu cầu của đoạn 19A-19G.

Bản chất của lợi ích

26  Một đơn vị sẽ công bố thông tin định tính và định lượng về lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất, bao gồm, nhưng không bị giới hạn về bản chất, mục đích, quy mô và hoạt động của đơn vị có cấu trúc và cách đơn vị có cấu trúc được tài trợ.

27   Nếu một đơn vị đã tài trợ cho một đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất mà nó không cung cấp thông tin theo yêu cầu của đoạn 29 (ví dụ, vì nó không có lợi ích trong đơn vị tại ngày báo cáo), đơn vị sẽ công bố:

(a)  Nó đã xác định các đơn vị có cấu trúc mà nó đã tài trợ như thế nào;

(b)    Thu nhập từ các đơn vị có cấu trúc đó trong kỳ báo cáo, bao gồm một mô tả các loại thu nhập được trình bày; và

(c)  Giá trị ghi sổ (tại thời điểm giao dịch) của tất cả các tài sản được giao dịch đối với đơn vị có cấu trúc trong kỳ báo cáo.

28  Một đơn vị sẽ trình bày thông tin trong đoạn 27(b) và (c) dưới dạng định dạng bảng biểu, trừ khi định dạng khác phù hợp hơn và phân loại các hoạt động tài trợ của nó thành các danh mục thích hợp (xem các đoạn B2-B6).

Bản chất của rủi ro

29  Một đơn vị sẽ công bố ở định dạng bảng biểu, trừ khi định dạng khác là thích hợp hơn, một tóm tắt về:

(a)  Số lượng tài sản và nợ phải trả được ghi nhận trong báo cáo tài chính liên quan đến lợi ích của nó trong đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất.

(b)  Các khoản mục trong báo cáo tình hình tài chính trong đó các tài sản và nợ phải trả đó được ghi nhận.

(c)  Số tiền thể hiện tốt nhất mức độ gánh chịu tối đa đối với tổn thất của đơn vị từ lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất, bao gồm cả mức độ gánh chịu tối đa tổn thất được xác định như thế nào. Nếu một đơn vị không thể định lượng mức độ gánh chịu tối đa đối với tổn thất từ ​​lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất, nó sẽ công bố thực tế đó và lý do.

(d)  So sánh giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả của đơn vị liên quan đến lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất và mức độ gánh chịu  tối đa của đơn vị đối với tổn thất từ ​​các đơn vị đó.

30  Nếu trong kỳ báo cáo, một đơn vị có, không có nghĩa vụ hợp đồng đã cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất mà trước đây nó có hoặc hiện có lợi ích (ví dụ, mua tài sản của hoặc các công cụ được phát hành bởi đơn vị có cấu trúc), các đơn vị phải công bố:

(a)  Loại và số lượng hỗ trợ được cung cấp, bao gồm cả các tình huống trong đó đơn vị đã hỗ trợ đơn vị có cấu trúc trong việc có được hỗ trợ tài chính; và

(b)  Những lý do để cung cấp hỗ trợ.

31 Một đơn vị sẽ công bố bất kỳ ý định hiện tại để cung cấp tài chính hoặc khác hỗ trợ cho một đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất, bao gồm cả ý định hỗ trợ các đơn vị có cấu trúc trong việc có được hỗ trợ tài chính.