Category Archives: VIETHUNG

Rủi ro về Các khoản phải thu của khách hàng

Rủi ro về Các khoản phải thu của khách hàng – Không bù trừ cùng đối tượng hoặc bù trừ công nợ không cùng đối tượng. – Chưa có quy chế tài chính về thu hồi công nợ. – Chưa có sổ chi tiết theo dõi chi tiết từng đối tượng phải thu. – Cùng […]

Rủi ro về Đầu tư tài chính ngắn hạn khi lên báo cáo tài chính

Rủi ro về Đầu tư tài chính ngắn hạn khi lên báo cáo tài chính – Chưa mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán. – Không tiến hành trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Không hạch toán lãi lỗ kinh doanh chứng khoán hoặc hạch toán […]

Rủi ro về tiền gửi ngân hàng khi làm báo cáo tài chính

Rủi ro về tiền gửi ngân hàng khi làm báo cáo tài chính – Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng chưa kịp thời. – Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng. – Chưa đối chiếu số dư cuối kỳ với ngân hàng. – Mở nhiều tài khoản […]

Rủi ro về tiền mặt khi lên báo cáo tài chính

Rủi ro về tiền mặt khi lên báo cáo tài chính – Chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ ký của thủ quỹ và kế toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ ký của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê […]

Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính

1. Đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo báo tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh, lãi hay lỗ của doanh nghiệp trong một kỳ hoạt động. Báo cáo KQKD thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận […]

Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn

Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn và quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn  Quy định về […]

Bài tập phân tích báo cáo tài chính

Bài tập phân tích báo cáo tài chính 1 Bài 1: Phân tích báo cáo tài chính – đánh giá tình hình tài chính Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Ngọc Hưng (kinh doanh trong ngành xây dựng cơ bản) Tham khảo: Bài tập phân tích báo cáo tài […]

Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2 – nguồn vốn – có lời giải chi tiết

Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2 Cho một số chỉ tiêu tổng quát về nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán của một Công ty cổ phần năm N như sau (ĐVT: Triệu đồng) NGUỒN VỐN Cuối năm Đầu năm A.Nợ phải trả 22.800 16.800 B.Vốn chủ sở hữu […]

Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp

Dạng bài tập 1: đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp Làm sao để đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái […]

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời […]