Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp

Dạng bài tập 1: đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp

Làm sao để đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này

BƯỚC 1: Lập bảng

Ta có Bảng đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của Công ty

( kí hiệu: CL: chênh lệch)

Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm Cuối năm so với đầu năm
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng CL Số tiền Tỷ lệ CL tỷ trọng
1 2 3 4 (5)=(1)-(3) (6)=(5)/(3) (7)=(2)-(4)
1.Vốn chủ sở hữu
2.Nợ phải trả
3.Tổng nguồn vốn

BƯỚC 2: Đi vào đánh giá từng chỉ tiêu: quy mô, cơ cấu

Cuối năm so với đầu năm, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng (giảm)……(đv), tương ứng với tốc độ tăng (giảm)….%. Đi sâu vào từng bộ phận ta thấy

1. QUY MÔ

  • Vốn chủ sở hữu tăng (giảm)…… (đv), tương ứng với tốc độ tăng (giảm)….%
  • Nợ phải trả tăng (giảm)…… (đv), tương ứng với tốc độ tăng (giảm)….%

Tuy nhiên, mức độ tăng (giảm) của VCSH (Nợ phải trả) > mức tăng (giảm) của Nợ phải trả (VCSH). Nên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp vẫn tăng (giảm)……(đv)

Vậy Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng (giảm) là do VCSH (Nợ phải trả) tăng (giảm).

→Doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nhiều VCSH (Nợ phải trả)

2. CƠ CẤU

Đầu năm tỷ trọng VCSH chiếm…..%/Tổng nguồn vốn. Thì cuối năm tỷ trọng này chiếm……%/tổng nguồn vốn

→Cuối năm so với đầu năm, tỷ trọng VCSH tăng (giảm)…..%/tổng nguồn vốn

Đầu năm tỷ trọng Nợ phải trả chiếm…..%/Tổng nguồn vốn. Thì cuối năm tỷ trọng này chiếm……%/tổng nguồn vốn

→Cuối năm so với đầu năm, tỷ trọng Nợ phải trả tăng (giảm)…..%/tổng nguồn vốn

→Cơ cấu của doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển tăng (giảm) VCSH, giảm (tăng) Nợ phải trả.

KẾT LUẬN:

Hoặc: Doanh nghiệp có xu hướng dùng vốn huy động từ bên trong nội bộ do các chủ sở hữu đóng góp

Hoặc: Doanh nghiệp có xu hướng dùng vốn vay bên ngoài.

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Các bạn có thể tham khảo các khóa học thực hành tại Kế toán Việt Hưng. Đặc biệt sau khóa học chúng tôi có hỗ trợ tìm việc làm

0
0
Bình chọn

Bình chọn