Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2 – nguồn vốn – có lời giải chi tiết

Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2

Cho một số chỉ tiêu tổng quát về nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán của một Công ty cổ phần năm N như sau (ĐVT: Triệu đồng)

NGUỒN VỐN

Cuối năm Đầu năm
A.Nợ phải trả 22.800 16.800
B.Vốn chủ sở hữu 32.000 35.800
TỔNG NGUỒN VỐN 54.800 52.600

 YÊU CẦU: Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của Công ty

BÀI GIẢI

Ta có Bảng đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của Công ty

( kí hiệu: CL: chênh lệch)

Chỉ tiêu

Cuối năm Đầu năm Cuối năm so với đầu năm
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng CL Số tiền Tỷ lệ CL tỷ trọng
1 2 3 4 (5)=(1)-(3) (6)=(5)/(3) (7)=(2)-(4)
1.Vốn chủ sở hữu 32.000 58,39 35.800 68,06 -3.800 -10,61 -9,67
2.Nợ phải trả 22.800 41,61 16.800 31,94 6.000 35,71 9,67
3.Tổng nguồn vốn 54.800 100 52.600 100 2.200 4,18 0

Nhận xét

Cuối năm so với đầu năm tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng 2.200 (triệu đồng), tương ứng với tốc độ tăng 4,18%. Đi sâu vào từng bộ phận ta thấy

* Quy mô

  • VCSH giảm 3.800 (trđ), tương ứng tốc độ giảm 10,61%
  • Nợ phải trả tăng 6.000 (trđ), tương ứng tốc độ tăng 35,71%
  • Tuy nhiên mức tăng của Nợ phải trả lớn hơn mức giảm của VCSH. Nên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp vẫn tăng 2.200 (trđ)

Như vậy, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng là do Nợ phải trả tăng. Chứng tỏ, doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nợ nhiều hơn

* Cơ cấu

  • Đầu năm, tỷ trọng VCSH chiếm 68,06% tổng nguồn vốn. Thì sang cuối năm, tỷ trọng này chiếm 58,39% trên tổng nguồn vốn

→ Cuối năm so với đầu năm, tỷ trọng VCSH giảm 9,67% trên tổng nguồn vốn

  • Đầu năm, tỷ trọng Nợ phải trả chiếm 31,94% tổng nguồn vốn. Thì sang cuối năm, tỷ trọng này chiếm 41,61% trên tổng nguồn vốn

→ Cuối năm so với đầu năm, tỷ trọng Nợ phải trả tăng 9,67% trên tổng nguồn vốn

Kết luận:

– Cơ cấu của doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển Giảm VCSH và Tăng Nợ phải trả

– Doanh nghiệp có xu hướng dùng vốn vay bên ngoài.

Tham khảo:

Bài 1-Lý thuyết- Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

Khóa học thực hành làm báo cáo tài chính

Khóa học phân tích báo cáo tài chính

Bài tập phân tích báo cáo tài chính

Học làm báo cáo tài chính

Học phân tích báo cáo tài chính

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính đẹp

0
0
Bình chọn

Bình chọn