Category Archives: TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh theo TT 200

Cách hạch toán Xác định kết quả kinh doanh (TK 911) được hướng dẫn tại điều 96 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau: 1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911 2. Nguyên tắc hạch toán xác định kết quả kinh doanh theo TT 200 * Tài khoản này dùng để xác định và phản […]

Cách hạch toán Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định theo Thông tư 200

Cách hạch toán Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định được hướng dẫn tại điều 77 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:đã 1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 466 2. Nguyên tắc hạch toán Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định a) Tài khoản này dùng để phản ánh số […]

Cách hạch toán Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 200

Cách hạch toán Vay và nợ thuê tài chính được hướng dẫn tại điều 58 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:   1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 341 Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính có 2 tài khoản cấp 2 Tài khoản 3411 – Các khoản đi vay: Tài khoản […]

Cách hạch toán Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo Thông tư 200

Cách hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hướng dẫn tại điều 61 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:   1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 347 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải […]

Cách hạch toán Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo Thông tư 200

Cách hạch toán Dự phòng phải trả được hướng dẫn tại điều 62 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:   1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 352 Tài khoản 352 có 4 tài khoản cấp 2 – Tài khoản 3521 – Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản […]

Cách hạch toán Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 200

Cách hạch toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi được hướng dẫn tại điều 63 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:   1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 353 Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi, có 4 tài khoản cấp 2: – Tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện […]

Cách hạch toán Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo Thông tư 200

Cách hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được hướng dẫn tại điều 64 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:   1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 356 Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ có 2 tài khoản cấp 2: – Tài khoản 3561 – Quỹ […]

Cách hạch toán Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá theo Thông tư 200

Cách hạch toán Quỹ bình ổn giá được hướng dẫn tại điều 65 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:   1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 357 2. Nguyên tắc hạch toán quỹ bình ổn giá a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá […]

Cách hạch toán Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo Thông tư 200

Cách hạch toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu được hướng dẫn tại điều 67 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:   1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 411 Tài khoản 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu, có 4 tài khoản cấp 2: – TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu: […]

Cách hạch toán Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo Thông tư 200

Cách hạch toán Chênh lệch đánh giá lại tài sản được hướng dẫn tại điều 68 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:   1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 412 Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh […]