Cách hạch toán Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá theo Thông tư 200

Cách hạch toán Quỹ bình ổn giá được hướng dẫn tại điều 65 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

 
1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 357
2. Nguyên tắc hạch toán quỹ bình ổn giá
a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuỳ theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp được chủ động bổ sung thêm vào tên của Quỹ này phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình, ví dụ như Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.
b) Doanh nghiệp phải trích lập, sử dụng và quyết toán Quỹ bình ổn giá theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chỉ sử dụng tài khoản này nếu pháp luật yêu cầu trích lập Quỹ bình ổn giá vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
c) Quỹ bình ổn giá khi trích lập được tính vào giá vốn hàng bán, khi sử dụng Quỹ cho mục đích bình ổn giá, doanh nghiệp được ghi giảm giá vốn hàng bán.

3. Cách hạch toán TK 357 theo TT 200

KẾT CẤU TK 357
Bên Nợ: Bên Có:
Số quỹ bình ổn giá đã sử dụng.
Số trích lập quỹ bình ổn giá vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Số dư bên Có: Số quỹ bình ổn giá hiện còn của doanh nghiệp cuối kỳ.
Cách hạch toán chi tiết cho từng nghiệp vụ cụ thể:

– Khi trích lập Quỹ bình ổn giá, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 357 – Quỹ bình ổn giá.
 
– Khi sử dụng Quỹ bình ổn giá, ghi:
Nợ TK 357 – Quỹ bình ổn giá
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.
 
4. Sơ đồ hạch toán

SƠ ĐỒ TK 357 THEO TT 200

Sơ đồ tk 357