Category Archives: TSCĐ

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐡𝐚𝐨 𝐓𝐒𝐂𝐃

𝟏. 𝐓𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐤 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐤 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐡đ 𝐬𝐱 𝐤𝐝 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐊𝐇 𝐬𝐞̃ 𝐤 đ𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛̀. – Ví dụ ô tô đứng tên chủ doanh nghiệp, nó là tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân. Hàng ngày vẫn mang […]

Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo khối lượng, số lượng sản phẩm

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo khối lượng, số lượng sản phẩm theo thông tư 45/2013/TT-BTC: 1. Đối tượng áp dụng: + Tài sản cố định được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 1. […]

Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo thông tư 133 và TT 200

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành dùng để xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ. 1. Mẫu […]

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 133 và TT 200

Biên bản đánh giá lại TSCĐ dùng để xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ. 1. Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 200 (Mẫu số: […]

Điều kiện nhận biết là tài sản cố định

Tài sản được mua về phải thoả mãn những điều kiện nhất định mới được gọi là tài sản cố định. Theo điều 3 của thông tư 45/2013/TT-BTC thì tài sản cố định phải thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây: – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản […]

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như: – Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định: Doanh nghiệp xác […]

Khung thời gian khấu hao các loại tài sản cố định

Khi mua tài sản cố định về công ty kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại phụ lục 01 của thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định thời gian trích khấu hao cho từng loại tài sản cố định cụ thể. Nếu trích khấu hao nhanh hơn khung thì chi phí […]

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Trước khi doanh nghiệp bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định, cần phải làm đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ đã lựa chọn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải được […]

Cách xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính

Quy định mới nhất hiện nay về tài sản cố định là thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013. Để được gọi là tài sản cố định thì tản sản đó phải có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Tại điều 4 của thông tư có hướng dẫn về cách xác định nguyên […]

Cách hạch toán tài sản cố định

Khi doanh nghiệp mua tài sản về để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà tài sản đó thỏa mãn được điều kiện là tài sản cố định: có giá trị từ 30 triệu đồng và có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên thì kế toán coi đó là […]