Category Archives: Nguyên lý kế toán

Mẫu bài tập kế toán tiền lương có lời giải

 Bài tập Kế Toán Tiền Lương      Tại công ty TNHH Thiên Ưng, áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau : Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài […]

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán là tuyên bố chung như những chuẩn mực, mực thước và những hướng dẫn để phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính đạt được các mục tiêu đầy đủ, dễ hiểu, đáng tin cậy, và có thể so sánh. Thông tin kế toán cần cho nhiều đối […]

Danh mục hệ thống chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán gồm 5 loại chứng từ kế toán được ban hành tại phụ lục 3 Thông tư […]

Bài tập kế toán ngoại tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải

BÀI TẬP + VÍ DỤ  VỀ KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (có lời giải)   CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN Việt Hưng lưu ý với các bạn kế toán trước khi đọc bài này các bạn cần tham khảo các thông tin quy định chung về Tỷ giá, kế toán ngoại […]

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu theo TT 200 và TT 133

Nguyên tắc trong hạch toán kế toán công nợ phải thu khách hàng theo thông tư 133 và thông tư 200 I. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu theo TT 133: 1. Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải […]

Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh I. Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh theo thông tư 200: 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực […]

Đơn vị kế toán là gì?

Khái niệm về đơn vị kế toán đang được giải thích tại khoản 4, điều 3 của Luật kế toán số 88/2015/QH13 được ban hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động kinh doanh dịch vụ […]

Nguyên tắc kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Nguyên tắc kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng I. Nguyên tắc kế toán tiền theo Thông tư 133: 1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất các loại tiền và tính ra số tồn tại quỹ và […]

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo TT 200 và TT 133

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho I. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo TT 133: 1. Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho […]

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định I. Nguyên tắc kế toán tài sản cố định theo TT 200: 1. Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được theo dõi, quyết toán, quản lý và sử dụng theo đúng quy định […]