Category Archives: Kho

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2023

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng tồn kho. Doanh nghiệp phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có những bằng chứng tin cậy về […]

Cách xác định giá gốc của hàng tồn kho

Hàng tồn kho của doanh nghiệp là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường, gồm: Hàng mua đang đi trên đường, Nguyên liệu, vật liệu, Công cụ, dụng cụ, Sản phẩm dở dang, Thành phẩm, hàng hoá; hàng gửi bán, Hàng hoá […]

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Theo chế độ kế toán tại thông tư 200 và thông tư 133 thì có 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho, đó là: Phương pháp kê khai thường xuyên và Phương pháp kiểm kê định kỳ  1. Phương pháp kê khai thường xuyên: – Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp […]

Cách tính giá xuất kho bình quân, đích danh, nhập trước xuất trước

Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho Hàng tồn kho của doanh nghiệp là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường, gồm:  + Hàng mua đang đi trên đường + Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; […]

Quy định về kiểm tra kế toán theo Luật Kế Toán

Quy định về nội dung, thời gian, quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán trong Công tác tổ chức kiểm tra kế toán theo Luật Kế Toán số số: 88/2015/QH13. I. Kiểm tra kế toán 1. Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền. […]

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán Trưởng

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán Trưởng đang được quy định tại điều 55 của Luật kế toán số: 88/2015/QH13 1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán; b) Tổ chức điều hành […]

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Theo điều 49 của Luật kế toán số: 88/2015/QH13 thì Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán. Việc tổ chức bộ máy, bố trí người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc thuê dịch […]

Nội dung, hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Trong bài viết này, Công ty đào tạo Kế Toán Việt Hưng xin được chia sẻ thông tin về […]

Nhiệm vụ, yêu cầu và các nguyên tắc trong kế toán

Quy định về: Nhiệm vụ kế toán, Yêu cầu kế toán và Nguyên tắc kế toán theo Luật kế toán mới nhất hiện nay 1. Nhiệm vụ kế toán: Theo điều 4 của Luật kế toán số: 88/2015/QH13 thì kế toán có các nhiệm vụ như sau: 1. Thu thập, xử lý thông tin, số […]

Đối tượng kế toán là gì? bao gồm những gì?

Đối tượng của kế toán là sự hình thành và tình hình sử dụng các loại tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong một đơn vị kinh tế cụ thể. Theo điều 8 của Luật kế toán số: 88/2015/QH13 thì đối tượng của kế toán được phân ra như sau: 1. Đối […]