Category Archives: TT 113

Cách hạch toán tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133

Tài khoản 111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ. Tài khoản 111 – Tiền mặt, có 2 tài khoản cấp 2: – Tài khoản 1111 – Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền […]

Hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng – Theo thông tư 133

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp. Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, có 2 tài khoản cấp 2: – Tài khoản 1121 – Tiền […]

Hạch toán chứng khoán kinh doanh (TK 121) theo TT 133

Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh 1. Nguyên tắc hạch toán Chứng khoán kinh doanh: a) Tài khoản 121 dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo […]

Cách hạch toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (TK 128) Theo TT 133

Hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 133 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: a) Tài khoản 128 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản […]

Cách hạch toán bất động sản đầu tư (TK 217) Theo TT 133

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư theo thông tư 133 1. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư theo thông tư 133: 1.1. Tài khoản 217 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động […]

Hạch toán Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo TT 133

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh […]

Hạch toán Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo TT 133

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam. – […]

Hạch toán tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT 133

Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu […]

Hạch toán cổ phiếu quỹ (TK 419) theo TT 133

Cách hạch toán tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ theo thông tư 133 1. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ theo thông tư 133: a) Tài khoản 419 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công […]