Xây dựng hệ thống báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh

Xây dựng hệ thống báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh

Hệ thống báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin định hướng để triển khai, giám sát hoạt động kinh doanh. Xây dựng hệ thống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin về tình hình hiện thực của hoạt động kinh doanh là cơ sở để nhận định, kiểm soát, đánh giá, điều chỉnh tình hình thực hiện.

Với quy trình hoạt động, nguyên lý vận hành quy trình hoạt động theo nhu cầu thị trường và mô hình tổ chức quản trị hoạt động, phương thức hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp trên nền tảng quy trình hoạt động, nguyên lý vận hành quy trình hoạt động theo nhu cầu thị trường đặt định hướng hoạt động tạo giá trị trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo công đoạn, chuỗi giá trị hoặc kết hợp giữa công đoạn với chuỗi giá trị gắn liền với từng trung tâm trách nhiệm trong mô hình tổ chức quản trị như trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tư. Mặt khác, quản trị quy trình tạo giá trị trong hoạt động kinh doanh gắn liền với hoạch định những thông tin cần thiết như giá bán, tiêu thụ, sản xuất, chi phí, kết quả kinh doanh, dòng tiền, tài sản và nguồn vốn, vốn đầu tư dài hạn. Vì vậy, hệ thống báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh được xây dựng đáp ứng thông tin giá bán, tiêu thụ, sản xuất, chi phí, kết quả kinh doanh, dòng tiền, tài sản và nguồn vốn, vốn đầu tư dài hạn của từng công đoạn, từng chuỗi giá trị, kết hợp công đoạn với chuỗi giá trị theo từng trung tâm trách nhiệm.

Từ đó hệ thống báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh được xây dựng linh hoạt theo những nhóm báo cáo sau:

  • Nhóm báo cáo dự toán hoạt động kinh doanh theo công đoạn.

Nhóm báo cáo này cung cấp thông tin định hướng hoạt động kinh doanh theo công đoạn như:

+ Dự toán giá bán theo phương pháp trực tiếp cung cấp thông tin định hướng giá bán trong mối quan hệ với thành phần cấu thành giá bán theo phương pháp trực tiếp như biến phí, định phí và lợi nhuận mục tiêu.

+ Dự toán giá bán theo phương pháp toàn bộ cung cấp thông tin định hướng giá bán trong mối quan hệ với các thành phần cấu thành giá bán theo phương pháp toàn bộ như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản trị doanh nghiệp, lợi nhuận mục tiêu.

+ Dự toán doanh thu cung cấp thông tin định hướng doanh thu trong mối quan hệ với đơn giá bán, nhu cầu tiêu thụ và các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần.

+ Dự toán thu tiền bán hàng cung cấp thông tin định hướng về nợ bán hàng, thu nợ bán hàng, nợ bán hàng tồn đọng và chính sách thu tiền có liên quan.

+ Dự toán sản xuất cung cấp thông tin định hướng về nhu cầu sản xuất để đảm bảo cho nhu cầu tiêu thụ và tiêu thụ diễn ra liên tục, như nhu cầu sản phẩm cần sản xuất đảm bảo cho tiêu thụ trong kỳ, nhu cầu sản phẩm cần dự trữ, chính sách dự trữ sản phẩm tồn kho cuối kỳ.

+ Dự toán chi phí và cung ứng nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cung cấp thông tin định hướng chi phí, lượng mua và giá mua nguyên liệu, vật liệu trực tiếp đảm bảo cho nhu cầu sản xuất, sản xuất diễn ra liên tục như chi phí và các yếu tố định mức lượng, định mức giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, nhu cầu lượng và chính sách dự trữ tồn kho cuối kỳ của nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, mức giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

+ Dự toán thanh toán tiền mua nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cung cấp thông tin định hướng về tình hình nợ mua, thanh toán nợ mua, nợ mua tồn đọng và chính sách thanh toán nợ mua nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

+ Dự toán chi phí và cung ứng nhân công trực tiếp cung cấp thông tin định hướng về chi phí, lượng, lương và cá khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và sản xuất diễn ra liên tục như chi phí, định mức lượng, định giá nhân công trực tiếp, nhu cầu lượng nhân công trực tiếp, lương và các khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp.

+ Dự toán thanh toán lương và khoản trích theo lương nhân công trực tiếp cung cấp thông tin định hướng về nợ, thanh toán, tình hình tồn đọng, chính sách thanh toán về lương và các khoản trích theo lương như kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân trực tiếp.

+ Dự toán chi phí sản xuất chung cung cấp thông tin định hướng về chi phí sản xuất chung trong mối quan hệ với các thành phần biến phí, định phí và lượng tiền cần thiết đảm bảo cho chi phí sản xuất chung.

+ Dự toán chi phí bán hàng cung cấp thông tin định hướng về chi phí bán hàng trong mối quan hệ với các thành phần biến phí, định phí và lượng tiền cần thiết đảm bảo cho chi phí bán hàng.

+ Dự toán chi phí quản trị doanh nghiệp cung cấp thông tin định hướng về chi phí quản trị doanh nghiệp trong mối quan hệ với các thành phần biến phí, định phí và lượng tiền cần thiết đảm bảo cho chi phí quản trị doanh nghiệp.

+ Dự toán kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp cung cấp thông tin định hướng lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu, biến phí, định phí, chi phí lãi vay, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp.

+ Dự toán kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ cung cấp thông tin định hướng lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản trị doanh nghiệp, chi phí lãi vay, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp.

+ Dự toán thu chi tiền cung cấp thông tin định hướng về lượng tiền thu, tiền chi cho hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính là chính sách tín dụng để đảm bảo lượng tiền cần thiết.

+ Dự toán vốn đầu tư dài hạn cung cấp thông tin định hướng về nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn, chính sách hoàn vốn để đảm bảo cho nhu cầu đầu tư dài hạn.

+ Dự toán tài sản, nguồn vốn cung cấp thông tin định hướng tài sản, nguồn vốn cần và đảm bảo cho hoạt dộng kinh doanh.

  • Nhóm báo cáo dự toán hoạt động kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Nhóm báo cáo dự toán này cung cấp thông tin định hướng hoạt động kinh doanh theo chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị là hệ thống liên kết thống nhất các công đoạn theo từng quy trình hoạt động kinh doanh. Do đó, dự toán hoạt động kinh doanh theo chuỗi giá trị chính là liên kết thống nhất các dự toán hoạt động kinh doanh, dự toán kết quả kinh doanh, dự toán thu chi tiền, dự toán tài sản và nguồn vốn, dự toán vốn đầu tư của từng công đoạn theo chuỗi giá trị. Do đó, nhóm báo cáo dự toán hoạt động kinh doanh theo chuỗi giá trị gồm:

+ Dự toán tiêu thụ – sản xuất – chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị cung cấp thông tin định hướng tiêu thụ, sản xuất, chi phí theo chuỗi giá trị trên cơ sở liên kết dự toán tiêu thụ, sản xuất, chi phí của từng công đoạn.

+ Dự toán kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp, dự toán kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ, dự toán thu chi tiền, dự toán tài sản và nguồn vốn, dự toán vốn đầu tư dài hạn được thiết lập trên cơ sở liên kết các dự toán kết quả kinh doanh, dự toán thu chi tiền, dự toán tài sản và nguồn vốn, dự toán vốn đầu tư dài hạn của từng công đoạn theo từng chuỗi giá trị.

  • Nhóm báo cáo dự toán hoạt động kinh doanh kết hợp giữa công đoạn và chuỗi giá trị.

Nhóm báo cáo này được thiết kế trên cơ sở kết hợp linh hoạt giữa những dự toán theo công đoạn với dự toán theo chuỗi giá trị.

  • Nhóm báo cáo dự toán hoạt động kinh doanh theo trung tâm trách nhiệm.

Nhóm báo cáo này trên cơ sở tổng hợp, kết hợp dự toán công đoạn, dự toán chuỗi giá trị hay kết hợp dự toán giữa công đoạn với chuỗi giá trị theo trung tâm trách nhiệm của mô hình tổ chức quản trị ở doanh nghiệp như dự toán hoạt động của trung tâm chi phí, của trung tâm doanh thu, của trung tâm kinh doanh, của trung tâm đầu tư.