Cách gọi chính xác nhất là lệ phí môn bài hay thuế môn bài? Doanh nghiệp có phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài ngay khi có sự thay đổi về vốn điều lệ không?