Xác định từng nghiệp vụ đâu là nguồn vốn, đâu là tài sản, và định khoản tăng giảm ( nợ, có các Tài khoản liên quan) cho các nội dung sau

image_pdfimage_print

Xác định từng nghiệp vụ đâu là nguồn vốn, đâu là tài sản, và định khoản tăng giảm ( nợ, có các Tài khoản liên quan) cho các nội dung sau:

– Rút tiền gửi ngân hàng (TGNH) về nhập quỹ tiền mặt 80.000

– Vay ngân hàng trả nợ người bán 60.000

– Thu tiền công nợ khách hàng bằng tiền mặt 40.000

– Chi tiền mặt trả nợ ngân hàng 15.000

– Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

Đáp án:

– Giảm Tài sản (TGNH) – Tăng Tài sản (Tiền mặt)

Định khoản:

Nợ TK 111-Tiền mặt: 80.000

Có TK 112-TGNH: 80.000

– Khi vay tiền Ngân hàng: Tăng TS (TGNH) – Tăng Nguồn vốn (Nợ phải trả)

Nợ TK 112: 60.000

Có TK 341: 60.000

– Khi dùng TGNH trả nợ: Giảm TS (TGNH) – Giảm Nguồn vốn (Nợ phải trả)

Nợ TK 331: 60.000

Có TK 112: 60.000

– Tăng TS (TGNH) – Giảm TS (Phải thu khách hàng)

Nợ TK 111: 40.000

Có TK 131: 40.000

– Giảm TS (Tiền mặt) – Giảm NV (Nợ phải trả)

Nợ TK 341: 15.000

Có TK 111: 15.000

– Giảm TS (TGNH) – Giảm NV (Nợ phải trả)

Nợ TK 331: 50.000

Có TK 112: 50.000