Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì sẽ bị xếp loại chất lượng công chức ở mức độ nào?

Tôi có thắc mắc như sau: Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì sẽ bị xếp loại chất lượng công chức ở mức độ nào? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn. Câu hỏi của chị O (Đồng Nai).

Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì sẽ bị xếp loại chất lượng công chức ở mức độ nào?

Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN như sau:

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương; Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

e) Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về tiêu chí xếp loại chất lượng công chức thì trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì sẽ xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng đoàn kiểm toán cần có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn kiểm toán mức nào để đạt tiêu chí xếp loại công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức thuộc kiểm toán nhà nước ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN, cụ thể như sau:

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương; Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

c) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị, phòng, ban (sau đây viết tắt là phòng), Đoàn (Tổ) kiểm toán hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;

d) 100% phòng thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

đ) Đối với công chức tham gia kiểm toán: Trong năm đánh giá, 100% Đoàn (Tổ, thành viên đoàn) kiểm toán xếp loại từ mức “Đạt” trở lên và có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ, thành viên đoàn) kiểm toán mức “Xuất sắc”.

Theo quy định của pháp luật về tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì Trưởng đoàn kiểm tra cần phải đáp ứng tiêu chí Trong một năm đánh giá, phải có 100% Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán xếp loại mức “Đạt” trở lên và trong đó có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán mức “xuất sắc”.

Như vậy, trưởng đoàn kiểm tra cần ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán mức “Xuất sắc” để có thể đạt được tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trưởng đoàn kiểm toán cần có ít nhất bao nhiêu cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn kiểm toán mức “Khá” để đạt tiêu chí xếp loại công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức thuộc kiểm toán nhà nước ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN, cụ thể như sau:

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương; Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

đ) Đối với công chức tham gia kiểm toán: Trong năm đánh giá, 100% Đoàn (Tổ, thành viên đoàn) kiểm toán xếp loại từ mức “Đạt” trở lên và có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ, thành viên đoàn) kiểm toán mức “Khá”.

Theo quy định của pháp luật về tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ thì Trưởng đoàn kiểm tra cần phải đáp ứng tiêu chí Trong một năm đánh giá, phải có 100% Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán xếp loại mức “Đạt” trở lên và trong đó có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán mức “khá”.

Như vậy, trưởng đoàn kiểm toán cần ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán mức “khá” để có thể đạt được tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.