Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là người miễn nhiệm kế toán trưởng đúng không?

Anh có câu hỏi là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là người miễn nhiệm kế toán trưởng đúng không? Anh mong mình nhận được câu trả lời sớm. Anh cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là người miễn nhiệm kế toán trưởng đúng không?

Giám đốc là người miễn nhiệm kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên đúng không, thì theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về hội đồng thành viên như sau:

Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

2. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;

d) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

Theo quy định nêu trên, thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc về Hội đồng thành viên.

Như vậy, thì giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không thể trực tiếp thực hiện miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng trong trường hợp này.

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có quyền và nghĩa vụ được quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: :

– Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên không phải doanh nghiệp nhà nước có trình độ chuyên môn như thế nào?

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên không phải doanh nghiệp nhà nước có trình độ chuyên môn theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc như sau:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Như vậy, theo quy định trên thì giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên không phải doanh nghiệp nhà nước có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.