Trong tháng 5, Công ty ABC có các giao dịch kinh doanh sau:

Trong tháng 5, Công ty ABC có các giao dịch kinh doanh sau:

    Số dư đầu kỳ của tài khoản 112 (Tiền mặt) là 50.000.000đ.

    Mua nguyên vật liệu sản xuất với tổng giá trị là 30.000.000đ. Trong đó:

        20.000.000đ sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm A.

        5.000.000đ sử dụng cho việc sản xuất sản phẩm B.

        5.000.000đ sử dụng cho văn phòng phẩm và hoạt động hành chính.

 

    Chi phí lương cho nhân viên:

        Lương nhân viên sản xuất: 15.000.000đ.

        Lương nhân viên kế toán: 5.000.000đ.

    Chi phí thuê nhà xưởng sản xuất: 8.000.000đ.

    Khấu hao tài sản cố định: 4.000.000đ.

    Doanh thu bán hàng:

        Bán 500 sản phẩm A với giá 50.000đ/sản phẩm.

        Bán 300 sản phẩm B với giá 80.000đ/sản phẩm.

 

Yêu cầu:

 

    Hãy định khoản và phản ánh các giao dịch kinh doanh vào sổ sách kế toán của công ty ABC.

    Tính giá thành sản phẩm nhập kho trong kỳ.

    Tính kết quả kinh doanh trong kỳ.

 

Lời Giải:

 

    Định khoản các giao dịch kinh doanh:

 

        Mua nguyên vật liệu:

        Nợ TK 154 (Nguyên vật liệu) 30.000.000đ

        Có TK 112 (Tiền mặt) 30.000.000đ

 

        Chi phí lương:

        Nợ TK 621 (Lương) 20.000.000đ

        Có TK 112 (Tiền mặt) 20.000.000đ

 

        Chi phí thuê nhà xưởng:

        Nợ TK 641 (Chi phí thuê nhà xưởng) 8.000.000đ

        Có TK 112 (Tiền mặt) 8.000.000đ

 

        Khấu hao tài sản cố định:

        Nợ TK 634 (Khấu hao) 4.000.000đ

        Có TK 112 (Tiền mặt) 4.000.000đ

 

        Doanh thu bán hàng:

        Nợ TK 112 (Tiền mặt) 25.000.000đ

        Có TK 511 (Doanh thu bán hàng) 25.000.000đ

 

    Tính giá thành sản phẩm nhập kho trong kỳ:

    Giá thành sản phẩm nhập kho = Tổng giá trị nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm A và B.

    Tổng giá trị nguyên vật liệu = 20.000.000đ (sản phẩm A) + 5.000.000đ (sản phẩm B) = 25.000.000đ.

 

    Tính kết quả kinh doanh trong kỳ:

    Doanh thu = 500 * 50.000đ + 300 * 80.000đ = 25.000.000đ + 24.000.000đ = 49.000.000đ

    Chi phí = Chi phí lương + Chi phí thuê nhà xưởng + Khấu hao = 20.000.000đ + 8.000.000đ + 4.000.000đ = 32.000.000đ

    Kết quả kinh doanh = Doanh thu – Chi phí = 49.000.000đ – 32.000.000đ = 17.000.000đ