Công ty ABC vừa hoàn thành quý kế toán và cần xác định các khoản thuế và các khoản phải nộp theo các thông tin sau

image_pdfimage_print

Công ty ABC vừa hoàn thành quý kế toán và cần xác định các khoản thuế và các khoản phải nộp theo các thông tin sau:

    Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý trước là 20.000 USD.

    Thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp cho quý là 15.000 USD.

    Tiền lương và các khoản phúc lợi cho nhân viên quý này là 30.000 USD.

Hãy định khoản cho các khoản thuế và các khoản phải nộp của công ty ABC dựa trên thông tin trên đây.

 

Đáp án:

Định khoản cho Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý trước:

Nợ: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) – 20.000 USD

Có: Nợ phải trả – Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) – 20.000 USD

Định khoản cho Thuế giá trị gia tăng (VAT) quý này:

Nợ: Thuế giá trị gia tăng (VAT) – 15.000 USD

Có: Nợ phải trả – Thuế giá trị gia tăng (VAT) – 15.000 USD

Định khoản cho Tiền lương và các khoản phúc lợi cho nhân viên:

    Nợ: Chi phí lương và phúc lợi – 30.000 USD

    Có: Tiền mặt hoặc Ngân hàng – 30.000 USD