Trong tháng 01/2024 Công ty An Phát phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ như sau

image_pdfimage_print
  1. Ngày 15/1: thanh lý 1 TSCĐ (dùng cho bộ phận quản lý), có nguyên giá 500.000.000, thời gian sử dụng hữu ích 10 năm, đã trích khấu hao 150.000.000.
  • Thu thanh lý bằng tiền gửi ngân hàng: 400.000.000
  • Chi phí thanh lý trả bằng tiền mặt: 10.000.000
  1. Ngày 20/1: thanh lý 1 TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng có nguyên giá 50.000.000, thời gian sử dụng hữu ích 5 năm, đã hao mòn lũy kế 20.000.000. Giá thanh lý thu được là 20.000.000. Chi phí thanh lý không đáng kể.

Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên. Biết công ty trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

BÀI GIẢI

Nghiệp vụ 1:

Ghi giảm tài sản cố định:

Nợ TK 214: 150.000.000

Nợ TK 811: 350.000.000

Có TK 211: 500.000.000

Hạch toán chi phí thanh lý:

Nợ TK 811: 10.000.000

Có TK 111: 10.000.000

Hạch toán thu nhập thanh lý:

Nợ TK 112: 400.000.000

Có TK 711: 400.000.000

Nghiệp vụ 2:

Ghi giảm tài sản cố định:

Nợ TK 214: 20.000.000

Nợ TK 811: 30.000.000

Có TK 211: 50.000.000

Hạch toán thu nhập thanh lý:

Nợ TK 112: 20.000.000

Có TK 711: 20.000.000