Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

image_pdfimage_print

Bài tập 1

Đề bài: Công ty TNHH A bán 1 chiếc ti vi cho khách hàng với giá đã gồm thuế là 22.000.000 đồng. Thuế suất thuế GTGT là 10%.

Yêu cầu: Tính giá chưa thuế GTGT của máy tính và định khoản nghiệp vụ trên.

Hướng dẫn giải:

Giá chưa thuế GTGT = Giá đã có thuế GTGT / (1 + %thuế suất)

Theo đó, giá chưa thuế GTGT của ti vi là: 22.000.000/(1 + 10%) = 20.000.000 đồng.

Bài tập 2

Đề bài: Công ty TNHH A bán 10 chiếc tủ lạnh cho khách hàng với giá 20.000.000 đồng/chiếc. Thuế suất thuế GTGT là 10%. Vì khách hàng mua số lượng nhiều nên công ty áp dụng mức chiết khấu 5% cho khách hàng này.

Yêu cầu: Xác định giá tính thuế GTGT để viết hóa đơn GTGT.

Hướng dẫn giải:

Giá tính thuế của 1 chiếc tủ lạnh = 20.000.000 x (1 – 5%) = 19.000.000 đồng.

Giá tính thuế của 10 chiếc tủ lạnh = 19.000.000 x 10 = 190.000.000 đồng.

Bài tập 3

Đề bài: Công ty A kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 1/2021 đã phát sinh các nghiệp vụ sau:

  1. Nhập kho 100 sản phẩm A với giá chưa thuế GTGT là 10.000.000 đồng. Thuế suất thuế GTGT 10%.
  2. Xuất kho 80 sản phẩm A bán cho khách hàng với giá bán chưa có thuế GTGT là 170.000 đồng/sản phẩm. Thuế suất thuế GTGT 10%.

Yêu cầu: Xác định số thuế GTGT công ty phải nộp trong kỳ.

Hướng dẫn giải:

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Theo bài ta có:

  • Thuế GTGT đầu ra = 80 x 170.000 x 10% = 1.360.000 (đồng)
  • Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 10.000.000 x 10% = 1.000.000 (đồng)
  • Số thuế GTGT phải nộp = 1.360.000 – 1.000.000 = 360.000 (đồng)