Công ty cổ phần khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông phải cập nhật thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông trong thời hạn nào?

image_pdfimage_print


Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau công ty cổ phần khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông phải cập nhật thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông trong thời hạn nào? Câu hỏi của anh C.P.Q đến từ TP.HCM.Cổ đông phổ thông công ty cổ phần có được yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình hay không?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền của cổ đông phổ thông:

Quyền của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông phổ thông có quyền sau đây:

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Như vậy, cổ đông phổ thông công ty cổ phần được quyền yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình.

Cổ đông có được sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty cổ phần trong sổ đăng ký cổ đông không?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 về sổ đăng ký cổ đông:

Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

Như vậy, cổ đông có thể sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty cổ phần trong sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

ông ty cổ phần khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông phải cập nhật thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông trong thời hạn nào?

Công ty cổ phần khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông phải cập nhật thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông trong thời hạn nào? (Hình từ Internet)

Công ty cổ phần khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông phải cập nhật thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông trong thời hạn nào?

Căn cứ tại khoản 5 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 về sổ đăng ký cổ đông:

Sổ đăng ký cổ đông

4. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

5. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, hiện nay, pháp luật về doanh nghiệp vẫn chưa có quy định cụ thể khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông, công ty cổ phần phải cập nhật thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông trong thời hạn nào.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 yêu cầu công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

Hay nói cách khác, công ty cổ phần khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông phải cập nhật kịp thời thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.