Trong tháng 01/2024 Công ty A phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ như sau

Kế toán Tài sản Cố định theo Thông tư 200

Trong tháng 01/2024 Công ty A phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ như sau:

  1. Ngày 1/1: mua 1 TSCĐ có giá mua là 200.000.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.
  2. Ngày 7/1: mua 1 TSCĐ có giá mua 150.000.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí lắp đặt chạy thử trả bằng tiền mặt: 2.200.000 (thuế GTGT 10%).
  3. Ngày 15/1: mua 1 TSCĐ có giá mua là 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt: 220.000 (trong đó thuế GTGT 10%).

Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên.

BÀI GIẢI

Nghiệp vụ 1:

Nợ TK 211: 200.000.000

Nợ TK 133: 20.000.000

Có TK 331: 220.000.000

Nghiệp vụ 2:

Nợ TK 211: 150.000.000

Nợ TK 133: 15.000.000

Có TK 331: 165.000.000

Hạch toán chi phí lắp đặt chạy thử:

Nợ TK 211: 2.000.000

Nợ TK 133: 200.000

Có TK 111: 2.200.000

Nghiệp vụ 3:

Nợ TK 211 : 50.000.000

Nợ TK 133: 5.000.000

Có TK 112: 55.000.000

Hạch toán chi phí vận chuyển:

Nợ TK 211: 200.000

Nợ TK 133: 20.000

Có TK 111: 220.000