Tính toán lãi suất đơn giản và lãi suất hợp nhất

Tính toán lãi suất đơn giản và lãi suất hợp nhất

Giả sử bạn vay một khoản vay 100,000,000 VND từ ngân hàng với lãi suất 12% mỗi năm. Hãy thực hiện các bước sau:

 1. Tính toán lãi suất đơn giản sau 2 năm.
 2. Tính toán lãi suất hợp nhất sau 2 năm.

Lời giải:

 1. Tính toán lãi suất đơn giản:
  • Lãi suất đơn giản = Số tiền vay * Lãi suất * Số năm
  • Lãi suất = 100,000,000 VND * 0.12 * 2 = 24,000,000 VND
  • Tổng trả: 100,000,000 VND + 24,000,000 VND = 124,000,000 VND
 2. Tính toán lãi suất hợp nhất:
  • Số dư cuối kỳ = Số tiền vay * (1 + Lãi suất/n)^(n*Số năm)
  • Số dư cuối kỳ = 100,000,000 VND * (1 + 0.12/1)^(1*2) = 124,000,000 VND

Như vậy, bạn có thể thấy rằng kết quả của cả hai phương pháp đều là 124,000,000 VND sau 2 năm, tuy nhiên, cách tính toán lãi suất đơn giản và lãi suất hợp nhất là khác nhau.