Ghi sổ và Tính toán Lãi suất theo phương pháp Lãi suất đơn

Ghi sổ và Tính toán Lãi suất theo phương pháp Lãi suất đơn

Hãy giả sử bạn là kế toán trưởng của một ngân hàng và cần ghi sổ cho một khoản vay của khách hàng. Dưới đây là thông tin chi tiết:

Ngày: 01/01/2023 Khách hàng: ABC Company Số tiền vay: 1,000,000 VND Thời hạn vay: 6 tháng Lãi suất: 5% mỗi tháng

Bước 1: Ghi sổ

  • Nợ: ABC Company (Nợ vay) 1,000,000
  • Có: Tiền gửi ngân hàng (Dư nợ vay) 1,000,000

Bước 2: Tính toán Lãi suất đơn

Lãi suất đơn = Số tiền vay × Lãi suất × Thời hạn vay = 1,000,000 × 0.05 × 6 = 300,000 VND

Bước 3: Ghi sổ Lãi suất

  • Nợ: Chi phí lãi (Chi phí lãi) 300,000
  • Có: Tiền gửi ngân hàng (Dư nợ lãi) 300,000