Tính lương và các khoản trích theo lương cho công ty ABC vào tháng 10/2023: Công ty ABC có một nhân viên bộ phận kế toán với các thông tin lương và các khoản phụ cấp như sau

image_pdfimage_print

– Tính lương và các khoản trích theo lương cho công ty ABC vào tháng 10/2023:

Công ty ABC có một nhân viên bộ phận kế toán với các thông tin lương và các khoản phụ cấp như sau:

 

    Lương cơ bản: 25.000.000đ

    Phụ cấp trách nhiệm: 3.000.000đ

    Công ty có chi tạm ứng lương cho nhân viên bằng chuyển khoản ngân hàng: 5.000.000đ

    Phát sinh thuế TNCN phải nộp: 380.000đ

    Công ty nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ bằng chuyển khoản ngân hàng.

    Công ty thanh toán tiền lương cho nhân viên bằng chuyển khoản ngân hàng.

 

Lời giải chi tiết

 

    Tính lương nhân viên:

    Lương cơ bản: 25.000.000đ

    Phụ cấp trách nhiệm: 3.000.000đ

    Tổng lương = Lương cơ bản + Phụ cấp trách nhiệm

    = 25.000.000đ + 3.000.000đ

    = 28.000.000đ

 

Hạch toán:

Nợ TK 642 (Lương nhân viên): 28.000.000đ

Có TK 334 (Tiền mặt hoặc Ngân hàng): 28.000.000đ

 

    Các khoản trích vào chi phí công ty:

    BHXH = 8% x Tổng lương

    BHYT = 1.5% x Tổng lương

    BHTN = 1% x Tổng lương

    KPCĐ = 1.5% x Tổng lương

 

Hạch toán:

Nợ TK 6421 (Bảo hiểm xã hội công ty): 2.240.000đ (BHXH)

Có TK 3383 (Bảo hiểm xã hội phải nộp): 2.240.000đ

 

Nợ TK 6422 (Bảo hiểm y tế công ty): 420.000đ (BHYT)

Có TK 3384 (Bảo hiểm y tế phải nộp): 420.000đ

 

Nợ TK 6423 (Bảo hiểm thất nghiệp công ty): 280.000đ (BHTN)

Có TK 3386 (Bảo hiểm thất nghiệp phải nộp): 280.000đ

 

Nợ TK 6424 (Khoản phí khác công đoàn): 420.000đ (KPCĐ)

Có TK 3382 (Khoản phí khác phải nộp): 420.000đ

 

    Trừ vào lương nhân viên:

    BHXH = 8% x Tổng lương

    BHYT = 1.5% x Tổng lương

    BHTN = 1% x Tổng lương

Hạch toán:

Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 2.960.000đ (BHXH)

Có TK 3383 (Bảo hiểm xã hội phải nộp): 2.240.000đ

 

Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 420.000đ (BHYT)

Có TK 3384 (Bảo hiểm y tế phải nộp): 420.000đ

 

Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 280.000đ (BHTN)

Có TK 3386 (Bảo hiểm thất nghiệp phải nộp): 280.000đ

 

Chi tạm ứng lương cho nhân viên bằng chuyển khoản ngân hàng:

Hạch toán:

Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 5.000.000đ

Có TK 111 (Tạm ứng lương): 5.000.000đ

 

Phát sinh thuế TNCN phải nộp trừ vào lương nhân viên:

Hạch toán:

Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 380.000đ

Có TK 3335 (Thuế thu nhập cá nhân phải nộp): 380.000đ

 

Công ty đóng tiền bảo hiểm và KPCĐ bằng chuyển khoản ngân hàng:

Hạch toán:

Nợ TK 6421 (Bảo hiểm xã hội công ty): 2.240.000đ

Nợ TK 6422 (Bảo hiểm y tế công ty): 420.000đ

Nợ TK 6423 (Bảo hiểm thất nghiệp công ty): 280.000đ

Nợ TK 6424 (Khoản phí khác công đoàn): 420.000đ

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 3.360.000đ

 

Công ty thanh toán tiền lương cho nhân viên bằng chuyển khoản ngân hàng:

Hạch toán:

Nợ TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 28.000.000đ

Có TK 334 (Lương nhân viên): 28.000.000đ