Tính lãi suất tiết kiệm Một khách hàng gửi 10 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 4% mỗi năm. Hãy tính lãi phải trả sau 1 năm và tổng số tiền sau 1 năm.

image_pdfimage_print

Tính lãi suất tiết kiệm Một khách hàng gửi 10 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 4% mỗi năm. Hãy tính lãi phải trả sau 1 năm và tổng số tiền sau 1 năm.

Lời giải:

Sau 1 năm, lãi phải trả cho khách hàng sẽ được tính như sau:
Lãi suất hàng năm: 4%
Số tiền gửi ban đầu: 10 triệu đồng
Lãi sau 1 năm = Số tiền gửi x Lãi suất x Số năm
Lãi sau 1 năm = 10 triệu đồng x 0.04 x 1 = 400,000 đồng
Tổng số tiền sau 1 năm = Số tiền gửi ban đầu + Lãi sau 1 năm
Tổng số tiền sau 1 năm = 10 triệu đồng + 400,000 đồng = 10,400,000 đồng