Tính lãi suất cho vay Ngân hàng A vay ngân hàng B 100 triệu đồng với lãi suất 5% mỗi năm

image_pdfimage_print

Tính lãi suất cho vay Ngân hàng A vay ngân hàng B 100 triệu đồng với lãi suất 5% mỗi năm. Hãy tính lãi phải trả sau 2 năm và tổng số tiền phải trả sau thời gian vay.

Lời giải: 

Sau 2 năm, lãi phải trả sẽ được tính như sau:
Lãi suất hàng năm: 5%
Số tiền vay ban đầu: 100 triệu đồng
Lãi sau 2 năm = Số tiền vay x Lãi suất x Số năm
Lãi sau 2 năm = 100 triệu đồng x 0.05 x 2 = 10 triệu đồng
Tổng số tiền phải trả sau 2 năm = Số tiền vay ban đầu + Lãi sau 2 năm
Tổng số tiền phải trả sau 2 năm = 100 triệu đồng + 10 triệu đồng = 110 triệu đồng