Ngân hàng A có chính sách tín dụng như sau:

Ngân hàng A có chính sách tín dụng như sau:

Cho vay 12 tháng, lãi suất 1%/tháng, trả lãi mỗi tháng , lãi suất phạt chậm thanh toán là 150% lãi suất thông thường.

Khách hàng C (không có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng A) đến vay 500 triệu đồng với điều khoản tín dụng như NH đưa ra, thời gian từ 1/10/2022 đến 1/10/2023. Trong 9 kỳ lãi đầu, khách hàng đến thanh toán lãi đúng hạn bằng tiền mặt.Nhưng đến 20/9/2023 khách hàng mới đến thanh toán lãi kỳ 10 và 11. Ngày 1/10/2024, khách hàng đến trả tiền lãi kỳ cuối và nợ gốc. Xử lý kế toán trong những trường hợp trên.

Lời giải chi tiết:

 1. Trong 9 kỳ lãi đầu:
 • Mỗi kỳ lãi, Khách hàng A phải trả lãi hàng tháng với lãi suất 1% trên số tiền vay ban đầu là 500 triệu đồng.
 • Lãi hàng tháng = (Số tiền vay x Lãi suất hàng tháng) = (500 triệu x 0.01) = 5 triệu đồng.
 1. Ngày 20/9/2024:
 • Khách hàng A đến thanh toán lãi cho kỳ 10 và 11, tức là 2 kỳ lãi gần nhất.
 • Tổng lãi cần trả cho 2 kỳ lãi này là 2 x 5 triệu = 10 triệu đồng.
 1. Ngày 1/10/2024:
 • Khách hàng A đến trả tiền lãi cho kỳ cuối và nợ gốc.
 • Tổng số tiền cần trả bao gồm lãi kỳ cuối và nợ gốc.
 • Lãi kỳ cuối = Số tiền vay x Lãi suất hàng tháng = 500 triệu x 0.01 = 5 triệu đồng.
 • Nợ gốc = Số tiền vay ban đầu – Số tiền đã trả trong 9 kỳ lãi đầu – Lãi đã trả cho kỳ 10 và 11. Nợ gốc = 500 triệu – (9 kỳ lãi x 5 triệu) – 10 triệu = 500 triệu – 45 triệu – 10 triệu = 445 triệu đồng.

Tổng số tiền Khách hàng A cần trả vào ngày 1/10/2014 là: 5 triệu (lãi cuối) + 445 triệu (nợ gốc) = 450 triệu đồng.

Kế toán:

 • Trong 9 kỳ lãi đầu, ghi nhận lãi hàng tháng:
  • Nợ: Lãi phải trả: 5 triệu đồng
  • Có: Khoản mục khoản vay của Khách hàng A: 5 triệu đồng
 • Ngày 20/9/2014, ghi nhận thanh toán lãi cho kỳ 10 và 11:
  • Nợ: Lãi phải trả: 10 triệu đồng
  • Có: Khoản mục khoản vay của Khách hàng A: 10 triệu đồng
 • Ngày 1/10/2014, ghi nhận thanh toán lãi cuối và nợ gốc:
  • Nợ: Lãi phải trả: 5 triệu đồng (lãi cuối)
  • Nợ: Khoản vay của Khách hàng A: 445 triệu đồng (nợ gốc)
  • Có: Tiền mặt hoặc tài khoản gửi của Khách hàng A: 450 triệu đồng

Như vậy, sau khi Khách hàng A trả nợ gốc và lãi cuối, khoản vay của họ sẽ được thanh toán hoàn toàn và ghi sổ kế toán tương ứng với các giao dịch trên.