Thời gian cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là thời gian cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Gửi thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia cho ai và bằng những hình thức nào? Câu hỏi của anh H đến từ Nghệ An.

Thời gian cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 về thời gian cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước như sau:

– Đối với tin tức, sự kiện: Không quá 04 giờ hành chính đối với tin trong nước, không quá 12 giờ đối với tin tức diễn ra ngoài lãnh thổ nước Việt Nam kể từ khi kết thúc hoạt động, sự kiện;

– Đối với văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, văn bản quản lý hành chính và các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước: Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi văn bản được ban hành;

– Đối với thông tin về kế hoạch kiểm toán năm, kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước: Theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định có liên quan;

– Đối với thông tin về chiến lược, kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Không quá 03 ngày làm việc kể từ khi các nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Đối với thông tin về công trình nghiên cứu, đề tài khoa học: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi công trình, đề tài được phê duyệt và sau khi công trình, đề tài được nghiệm thu;

– Đối với thông tin, báo cáo thống kê: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được lãnh đạo Kiểm toán nhà nước quyết định công bố.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước cho ai và bằng hình thức nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Cung cấp thông tin

1. Cách thức cung cấp thông tin

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi thông tin, tin, bài, ánh về Ban biên tập bằng hình thức thư điện tử hoặc các phương tiện phù hợp khác như dĩa CD, ổ dữ liệu di động USB, fax, văn bản giấy… (qua Báo Kiểm toán).

Email: banbientap@sav.gov.vn

Địa chỉ: Phòng Truyền thông đa phương tiện, Báo Kiểm toán, 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62822100.

Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phải có đầy đủ thông tin về đơn vị, tổ chức, họ tên người gửi, chức danh (nếu có), địa chỉ thư điện tử, số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật, văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt, ban hành của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, ngoài việc gửi thư điện tử, đơn vị chủ trì soạn thảo gửi văn bản giấy đã được phê duyệt, ban hành (có dấu đỏ) về Ban biên tập (qua Báo Kiểm toán) để đăng tải.

Theo quy định trên thì các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước gửi thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước về cho Ban biên tập bằng hình thức thư điện tử hoặc cũng có thể gửi bằng các phương tiện phù hợp khác như dĩa CD, ổ dữ liệu di động USB, fax, văn bản giấy… thông qua Báo Kiểm toán.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước cần lưu ý những yêu cầu gì khi gửi thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì khi gửi thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước, các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần lưu ý những yêu cầu đối với thông tin như sau:

– Bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;

– Trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tốt nhất cho việc triển khai chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước, cũng như nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;

– Phù hợp với mục đích, yêu cầu của Cổng thông tin điện tử, tuân thủ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước và các quy định khác có liên quan;

– Việc khai thác, đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử không phải trả bất cứ một khoản lệ phí nào, nhưng phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.