Viên chức Kiểm toán nhà nước chuyển công tác sang đơn vị mới thì cơ quan nào có trách nhiệm đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là viên chức Kiểm toán nhà nước chuyển công tác sang đơn vị mới thì cơ quan nào có trách nhiệm đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức? Kết quả đánh giá viên chức kiểm toán nhà nước có được dùng làm căn cứ để đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên hay không? Câu hỏi của anh D (Thanh Hóa).

Viên chức Kiểm toán nhà nước chuyển công tác sang đơn vị mới thì cơ quan nào có trách nhiệm đánh giá và xếp loại viên chức?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, viên chức

1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của đơn vị và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

3. Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Quy chế này.

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều này và đặc thù của đơn vị, tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất với cấp ủy về việc kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại trong đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Theo đó, viên chức Kiểm toán nhà nước được đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức theo từng năm công tác.

Viên chức Kiểm toán nhà nước chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm thực hiện đánh giá và xếp loại chất lượng.

Trường hợp viên chức công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì kết hợp đánh giá với ý kiến của đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

Kết quả đánh giá viên chức kiểm toán nhà nước có được dùng làm căn cứ để đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 về sử dụng kết quả đánh giá công chức, viên chức như sau:

Sử dụng kết quả đánh giá công chức, viên chức

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Theo đó, kết quả đánh giá viên chức được dùng làm căn cứ để đánh và xếp loại chất lượng đảng viên trong trường hợp viên chức được đánh giá là đảng viên.

Những tài liệu về kết quả đánh giá và xếp loại viên chức kiểm toán nhà nước được lưu trữ bằng văn bản gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 về lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức như sau:

Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

1. Tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được lưu giữ bằng hình thức điện tử, bao gồm:

a) Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá;

b) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức;

c) Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có);

d) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền;

đ) Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức (nếu có);

e) Các văn bản khác liên quan (nếu có).

Ngoài việc lưu trữ bằng hình thức điện tử, tài liệu quy định tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều này còn được lưu bằng văn bản trong hồ sơ công chức, viên chức.

Theo đó, những tài liệu về kết quả đánh giá và xếp loại viên chức sẽ được lưu giữ bằng hình thức điện tử.

Ngoài ra, đối với phiếu đánh giá và xếp loại viên chức; kết luận và văn bản thông báo kết quả đánh giá và xếp loại phải được lưu bằng văn bản trong hồ sơ của viên chức.