Doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu ở mức tối thiểu 5 tỷ đồng đúng không?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi, doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu ở mức 5 tỷ đồng đúng không? Thành viên là tổ chức được phép góp tối đa bao nhiêu % vào công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên? Câu hỏi của anh M.L.B (Hà Nội).

Doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu ở mức 5 tỷ đồng đúng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP về vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

Vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn là 3 (ba) tỷ đồng Việt Nam; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam.

2. Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này. Doanh nghiệp kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy, theo quy định này, trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này, tức vốn chủ sở hữu không thấp hơn 5 tỷ Việt Nam đồng.

Do đó, doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu ở mức tối thiểu 5 tỷ đồng trong suốt quá trình hoạt động.

Thành viên là tổ chức được phép góp tối đa bao nhiêu % vào công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 17/2012/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định 151/2018/NĐ-CP quy định thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

Thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên.

3. Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

Như vậy, thành viên là tổ chức góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên thì tổ chức đó chỉ được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty.

Trong trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty.

Doanh nghiệp kiểm toán có được kiểm toán khi thành viên tham gia kiểm toán đang nắm giữ cổ phiếu của đơn vị được kiểm toán không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định về các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện kiểm toán như sau:

Các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán

Các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán quy định tại Điều 30 của Luật kiểm toán độc lập được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề một trong các dịch vụ sau cho đơn vị được kiểm toán:

a) Công việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính;

b) Thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ;

c) Thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm soát nội bộ;

d) Các dịch vụ khác có ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

2. Thành viên tham gia cuộc kiểm toán, người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc đang nắm giữ cổ phiếu, góp vốn vào đơn vị được kiểm toán hoặc có quan hệ kinh tế, tài chính khác với đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Như vậy, theo quy định nêu trên, doanh nghiệp kiểm toán sẽ không được thực hiện kiểm toán khi thành viên tham gia kiểm toán đang nắm giữ cổ phiếu của đơn vị được kiểm toán.