Phụ lục hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán theo Thông tư 24/2024/TT-BTC ra sao?

image_pdfimage_print

Phụ lục hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán theo Thông tư 24/2024/TT-BTC ra sao?

Phụ lục hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán theo Thông tư 24/2024/TT-BTC ra sao? Thắc mắc của P.K ở Lào Cai.

Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Phụ lục hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán theo Thông tư 24/2024/TT-BTC ra sao?

Căn cứ tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC, quy định hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán.

Phân loại và nguyên tắc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán ra sao?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 24/2024/TT-BTC quy định về việc phân loại và nguyên tắc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán như sau:

– Tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Tài khoản trong bảng phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phi, xác định kết quả hoạt động của đơn vị trong kỳ kế toán, làm cơ sở để lập báo cáo tài chính.

– Tài khoản ngoài bảng gồm tải khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Trong đó, các tài khoản ngoài bảng 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 áp dụng cho các đơn vị để phản ảnh việc nhận và sử dụng kinh phi mà cuối năm đơn vị phải quyết toán số đã sử dụng chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, làm cơ sở để lập báo cáo quyết toán. Cụ thể như sau:

+ Đối với các tài khoản ngoài bảng liên quan đến quyết toán kinh phí ngăn sách nhà nước (tải khoản 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011) phải được hạch toán chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ ngân sách và theo các yêu cầu quản lý khác về quyết toán kinh phi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

+ Đối với các tài khoản ngoài bảng liên quan đến quyết toán kinh phí từ

tiền thu phí được khấu trừ, để lại và kinh phí từ hoạt động nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền có quy định phải quyết toán số đã sử dụng theo mục lục ngân sách nhà nước (tài khoản 012, 013) đơn vị phải hạch toán chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, theo các yêu cầu quản lý khác về quyết toán các nguồn kinh phí này.

– Trường hợp một nghiệp vụ kinh tế, tải chính phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng kinh phi từ ngân sách nhà nước trong nước; kinh phi tử tiền thu phí được khấu trừ, để lại và kinh phí từ hoạt động nghiệp vụ có quy định phải quyết toán số đã sử dụng theo mục lục ngân sách nhà nước, thi kế toán vừa phải hạch toán kế toán theo các tài khoản trong bảng, đồng thời hạch toán các tài khoản ngoài bảng, chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước và niên độ phù hợp.

– Trường hợp một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí viện trợ nước ngoài, kinh phí từ nguồn vay nợ nước ngoài theo dự án, thì đơn vị phải thực hiện ghi thu, ghi chỉ với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Sau khi thực hiện ghi thu, ghi chỉ với ngân sách nhà nước, kế toán phải hạch toán vào tài khoản ngoài bảng để lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC.

Khi nào Thông tư 24/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành?

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 24/2024/TT-BTC quy định về hiệu lực thi hành như sau:

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.

2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

a) Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp:

b) Thông tư số 108/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia;

c) Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chỉnh về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi;

d) Thông tư số 79/2019 TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chỉnh về hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

3. Các văn bản mà Thông tư này dẫn chiếu đến có bổ sung, sửa đổi, thay thể thì thực hiện theo văn bản mới đang có hiệu lực thi hành.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì Thông tư 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.

*Lưu ý: Các văn bản mà Thông tư 24/2024/TT-BTC dẫn chiếu đến có bổ sung, sửa đổi, thay thể thì thực hiện theo văn bản mới đang có hiệu lực thi hành.