Khi thay đổi địa điểm kinh doanh có phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

image_pdfimage_print
Cho tôi hỏi là khi đổi địa điểm kinh doanh có phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không? Nếu có thì thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh thực hiện như thế nào? Hồ sơ bao gồm những gì? Câu hỏi của chị P đến từ Quảng Bình.

Khi thay đổi địa điểm kinh doanh có phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

Việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Theo đó, khi hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hộ kinh doanh khi thay đổi địa điểm kinh doanh như sau:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

2. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

5. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

6. Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Như vậy, khi hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hộ kinh doanh theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh bao gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, nếu hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP) thì hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh (là trụ sở hộ kinh doanh) sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.