Nguyên tắc cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước là gì? Tài liệu hồ sơ kiểm toán có phải đánh mã tài liệu trước khi thực hiện số hóa?

image_pdfimage_print

Nguyên tắc cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước là gì? Tài liệu hồ sơ kiểm toán có phải đánh mã tài liệu trước khi thực hiện số hóa?

Cho tôi hỏi là nguyên tắc cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước là gì? Các tài liệu trong hồ sơ kiểm toán có cần phải được đánh mã tài liệu trước khi thực hiện số hóa không? Câu hỏi của chị T đến từ Hà Nội.

Nguyên tắc cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 về nguyên tắc cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước như sau:

– Việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước phải bảo đảm tính trung thực, đầy đủ, chính xác và kịp thời nhằm cung cấp thông tin hữu ích và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo quản lý các cấp.

– Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

– Việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước phải được thực hiện theo đúng thời gian, trình tự của Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng của từng phần mềm nghiệp vụ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian, trình tự cập nhật dữ liệu do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

– Việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước và pháp luật hiện hành.

Các tài liệu trong hồ sơ kiểm toán có cần phải được đánh mã tài liệu trước khi thực hiện số hóa không?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 4 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 về cập nhật dữ liệu về hoạt động kiểm toán năm 2024 như sau:

Cập nhật dữ liệu về hoạt động kiểm toán

7. Tạo lập hồ sơ kiểm toán và số hóa hồ sơ kiểm toán

a. Tạo lập hồ sơ kiểm toán điện tử

a1. Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm rà soát, phân loại, sắp xếp, lập danh mục hồ sơ kiểm toán, số hóa, tạo lập hồ sơ kiểm toán điện tử trên phần mềm theo quy định.

a2. Danh mục hồ sơ kiểm toán điện tử được thiết lập trên phần mềm tương ứng với danh mục hồ sơ kiểm toán của KTNN và được đồng bộ với các phần mềm liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN.

a3. Các tài liệu (Quyết định kiểm toán, Nhật ký kiểm toán và các tài liệu khác) đã được tạo lập dưới dạng điện tử trong quá trình tác nghiệp trên các phần mềm nội bộ của KTNN sẽ được đồng bộ sang phần mềm mà không phải thực hiện quét lại.

a4. Các tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phải được đánh mã tài liệu trước khi thực hiện số hóa.

a5. Thủ trưởng đơn vị và công chức được giao nhiệm vụ tạo lập hồ sơ kiểm toán điện tử phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của hồ sơ kiểm toán trên phần mềm.

Như vậy, trong hoạt động Kiểm toán nhà nước đối với các tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phải được đánh mã tài liệu trước khi thực hiện số hóa.

Cập nhật kế hoạch kiểm toán năm và danh mục các đoàn kiểm toán trong hoạt động Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 về Cập nhật kế hoạch kiểm toán năm và danh mục các đoàn kiểm toán trong hoạt động Kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

– Các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin về đề xuất kế hoạch kiểm toán năm tiếp theo, kế hoạch kiểm toán trung hạn; đề xuất danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và các dự án được kiểm toán.

– Đề xuất phương án tổ chức kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm tiếp theo vào phân hệ quản lý kế hoạch kiểm toán thuộc phần mềm nghiệp vụ theo các quy định hiện hành của Kiểm toán nhà nước.

– Vụ Tổng hợp tổ chức thực hiện kiểm ha, rà soát thông tin của các đơn vị cập nhật trên hệ thống phần mềm. Trường hợp các thông tin đề xuất chưa được đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán cập nhật theo đúng kế hoạch vào phân hệ quản lý kế hoạch kiểm toán thuộc phần mềm, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Sau khi kế hoạch kiểm toán năm, danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và các dự án được kiểm toán, phương án tổ chức kiểm toán được ban hành, các đơn vị cập nhật đầy đủ, chính xác vào phân hệ quản lý kế hoạch kiểm toán năm. Các thông tin cập nhật sẽ được đồng bộ, liên thông sang các phần mềm nghiệp vụ khác.

– Trường hợp Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán năm hoặc điều chỉnh phương án tổ chức kiểm toán năm, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh kịp thời và phù hợp theo quy định.