Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi nếu doanh nghiệp không duy trì được tỷ lệ doanh thu được ưu đãi miễn thuế trong bao lâu?

image_pdfimage_print
Tôi có thắc mắc là doanh nghiệp không duy trì được tỷ lệ doanh thu hưởng ưu đãi miễn thuế trong bao lâu sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ? Câu hỏi của anh N.B.A đến từ Thái Bình.

Doanh nghiệp không duy trì được tỷ lệ doanh thu hưởng ưu đãi miễn thuế trong bao lâu sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 10/2021/TT-BKHCN như sau:

Thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

2. Trường hợp thu hồi do không duy trì được tỷ lệ doanh thu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP:

a) Chỉ áp dụng với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận từ thời điểm Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

b) Thời gian 05 (năm) năm liên tiếp để xem xét việc thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính như sau:

– Từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp thành lập trên 05 (năm) năm;

– Từ năm thứ sáu kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 05 (năm) năm.

Dẫn chiếu đến quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 13/2019/NĐ-CP như sau:

Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này thông báo cho doanh nghiệp và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các trường hợp sau:

b) Trong 5 năm liên tiếp, doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ không năm nào đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trừ trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 5 năm đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Như vậy, doanh nghiệp khoa học công nghệ không một năm nào duy trì được doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp trong thời gian 05 năm liên tiếp kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Lưu ý: Chỉ áp dụng với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận từ thời điểm Nghị định 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ là bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

2. Doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này. Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong thời gian 4 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Khi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi thì doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian còn lại không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 10/2021/TT-BKHCN như sau:

Thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

5. Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp không tiếp tục được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đối với các ưu đãi, hỗ trợ có thời hạn thực hiện theo hợp đồng ưu đãi trên 12 tháng (như ưu đãi tín dụng, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc các ưu đãi, hỗ trợ khác) doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn của hợp đồng vay vốn tín dụng, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc theo thỏa thuận hợp đồng giữa các bên.

Như vậy, khi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi thì doanh nghiệp không được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian còn lại.