Ngày 10/07, công ty ABC bán một máy móc có nguyên giá 80.000.000đ, đã hao mòn lũy kế

image_pdfimage_print

Ngày 10/07, công ty ABC bán một máy móc có nguyên giá 80.000.000đ, đã hao mòn lũy kế 40.000.000đ, thời gian sử dụng dự kiến là 8 năm. Giá bán chưa thuế là 25.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã nhận được bằng tiền chuyển khoản.

    Ngày 20/07, công ty ABC mua một thiết bị mới để sử dụng tại bộ phận sản xuất với giá chưa thuế là 120.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm. Tiền môi giới là 2.000.000đ, thanh toán bằng tiền mặt.

    Trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng với mức khấu hao trung bình 1 tháng là 750.000đ.

 

Yêu cầu:

    Định khoản các giao dịch kinh tế trên.

    Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 7 và định khoản nghiệp vụ trích khấu hao.

Lời giải:

 

  1. Bán máy móc ngày 10/07:

    Nguyên giá: 80.000.000đ

    Lũy kế hao mòn: 40.000.000đ

    Thời gian sử dụng: 8 năm

    Giá bán chưa thuế: 25.000.000đ

    Thuế GTGT: 10%

 

Định khoản:

Nợ:

    40.000.000đ (Tài khoản 681 – Lãi lỗ từ việc bán TSCĐ)

Có:

    80.000.000đ (Tài khoản 113 – Tài sản cố định)

    25.000.000đ (Tài khoản 131 – Bán hàng)

    2.272.727đ (Tài khoản 1331 – Thuế GTGT còn phải nộp)

 

  1. Mua thiết bị mới ngày 20/07:

    Giá chưa thuế: 120.000.000đ

    Thuế GTGT: 10%

    Tiền môi giới: 2.000.000đ

 

Định khoản:

Nợ TK 211 – Thiết bị: 120.000.000đ

Có:

    109.090.909đ (Tài khoản 3331 – Công nợ phải trả – Công ty đã thanh toán 90% giá trị thiết bị)

    12.272.727đ (Tài khoản 3332 – Công nợ phải trả – Thuế GTGT)

    2.000.000đ (Tài khoản 331 – Tiền mặt – Tiền môi giới)

 

Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 7 và định khoản nghiệp vụ trích khấu hao:

Mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng là 750.000đ/tháng.

Định khoản trích khấu hao:

Nợ: 750.000đ (Tài khoản 152 – Khấu hao TSCĐ)

Có:  750.000đ (Tài khoản tương ứng với bộ phận sử dụng TSCĐ)