Trong tháng 10/2023, Công ty ABC ghi nhận các giao dịch sau đây

image_pdfimage_print

    Ngày 05/10: Mua hàng hóa từ nhà cung cấp A, tổng giá trị hóa đơn là 120.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%. Hàng hóa này được thanh toán ngay bằng chuyển khoản ngân hàng.

    Ngày 10/10: Bán hàng cho khách hàng B với giá trị hóa đơn là 150.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%. Khách hàng B đưa tiền mặt thanh toán ngay.

    Ngày 20/10: Mua 1 máy tính để sử dụng trong văn phòng hỗ trợ, theo hóa đơn có giá trị là 30.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%. Hóa đơn được thanh toán bằng tiền mặt.

 

Yêu cầu:

    Thực hiện việc ghi nhận bút toán liên quan đến các giao dịch trên.

    Xác định chứng từ kế toán sẽ được sử dụng làm căn cứ để ghi nhận các nghiệp vụ trên.

        Lời giải

 

Chứng từ kế toán:

    Ngày 05/10: Mua hàng hóa từ nhà cung cấp A

        Hóa đơn GTGT giá trị 120.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%

        Thanh toán ngay bằng chuyển khoản ngân hàng

 

    Ngày 10/10: Bán hàng cho khách hàng B

        Hóa đơn giá trị 150.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%

        Khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt

 

    Ngày 20/10: Mua máy tính sử dụng trong văn phòng hỗ trợ

        Hóa đơn giá trị 30.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%

        Thanh toán bằng tiền mặt

 

Bút toán kế toán:

 

    Ngày 05/10: Mua hàng hóa từ nhà cung cấp A

        Nợ TK 331 (Nợ người bán, chưa thanh toán): 120.000.000 VNĐ

        Nợ TK 133 (Thuế GTGT phải nộp): 12.000.000 VNĐ

        Có TK 111 (Chuyển khoản ngân hàng): 132.000.000 VNĐ

 

    Ngày 10/10: Bán hàng cho khách hàng B

        Nợ TK 112 (Tiền mặt): 150.000.000 VNĐ

        Nợ TK 133 (Thuế GTGT phải nộp): 15.000.000 VNĐ

        Có TK 411 (Doanh thu bán hàng): 165.000.000 VNĐ

 

    Ngày 20/10: Mua máy tính sử dụng trong văn phòng hỗ trợ

        Nếu máy tính không được xem xét là TSCĐ:

            Nợ TK 611 (Chi phí mua hàng): 30.000.000 VNĐ

            Nợ TK 133 (Thuế GTGT phải nộp): 3.000.000 VNĐ

            Có TK 112 (Tiền mặt): 33.000.000 VNĐ

        Nếu máy tính được coi là TSCĐ:

            Nợ TK 153 (Công cụ dụng cụ): 30.000.000 VNĐ

            Nợ TK 133 (Thuế GTGT phải nộp): 3.000.000 VNĐ

            Có TK 111 (Tiền mặt): 33.000.000 VNĐ