Ngày 07/05/2014. Một khách hàng B vay NH 180tr thời hạn 3 năm theo phương thức vay trả góp

Ngày 07/05/2014. Một khách hàng B vay NH 180tr thời hạn 3 năm theo phương thức vay trả góp ,vốn trả đều mỗi tháng là 3triệu, lãi tính trên số dư thực tế, LS cho vay 1.2%/th(cố định).LS quá hạn =150%LS cho vay. Tài sản thế chấp trị giá 500 trđ. Quá trình trả nợ gốc và lãi như sau :

  • 08/06/2014:trả gốc và lãi
  • 08/07/2014:trả lãi
  • 20/08/2014:trả lãi và gốc
  • 08/09/2014:KH bán tài sản trị giá 400tr và đem trả hết nợ cho NH.

Lời giải

Ngày 7/5/2014: khi NH giải ngân

Nợ 2121.3 năm.KH B :180tr

Có 1011 : 180tr

Đồng thời tiến hành nhập ngoại bảng tài sản đảm bảo khoản vay

Nhập 9940 : 500 tr (tài sản thế chấp)

Ngày 8/6/2014: khi KH trả Nợ gốc và lãi hàng tháng

Nợ 1011 : 5,16tr

Có 2111 : 3tr

Có 702 : 2,16tr

Ngày 8/7/14: KH chỉ trả lãi

Nợ 1011: 2,124tr (177 x 1,2%)

Có 702: 2,124tr

Chuyển Nợ gốc T7 sang Nợ cần chú ý

Nợ 2122 : 3tr

Có 2121: 3tr

Cuối ngày 8/8/14: Nhập TK 941: 2,124tr

Chuyển Nợ gốc T8 sang Nợ cần chú ý Nợ 2112 : 3tr

Có 2111: 3tr

Ngày 20/8/14: Trả lãi T8 và nợ gốc của T7

– Xuất TK 941: 2.124 tr

– Lãi phải trả vào Ngày 8/8 + phạt chậm trả lãi (tính trên tiền lãi phải trả)+ lãi quá hạn (tính trên vốn gốc phải trả)

= 2,124tr + 2,124*0,05%*12 + 177×1,2%/30 x43(từ Ngày 8/7 đến ngày 19/8) x150% = 2.5934044 trđ

Nợ 1011 : 5.593404 tr

Có 702 : 2.124 tr

Có 2112: 3 tr

Có 709 : 0.469404 tr = 0.012744 + 0.45666

Ngày 8/9: Trả hết số nợ còn thiếu

– Lãi phạt quá hạn của Nợ gốc T8: 174*150%*1.2%/30*31 (từ Ngày 8/8 đến Ngày 7/9) = 0.32364

Trả hết nợ còn lại:

Nợ 1011 : 176.41164 tr

Có 2111 : 171 tr

Có 2112(T8): 3

Có 702 : 2.088 tr =174*1.2%

Có 709 : 0.32364 tr

Trả lại TSĐB

Xuất TK 9940 : 500 tr