Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên bán chịu cho Tổng công ty Xây dựng số 1 trị giá hợp đồng: 1 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên bán chịu cho Tổng công ty Xây dựng số 1 trị giá hợp đồng: 1 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng. Do nhu cầu vốn lưu động, ngày 6/11/2014 công ty CP xi măng Hà tiên ký hợp đồng bao thanh toán truy đòi với NHTMCP SCB thời hạn 3 tháng

–  Lãi suất bao thanh toán: 0.95 %/tháng 

–  Lãi bao thanh toán quá hạn bằng 1.5 lần lãi suất bao thanh toán 

–  Phí bao thanh toán: 0.2% giá trị khoản phải thu được bao thanh toán 

–  VAT 10%

Ngày 6/2/2015 Tổng công ty xây dựng số 1 không trả nợ

Ngày 17/2/2015, Tổng công ty xây dựng số vẫn không thanh toán, SCB gợi thông báo dòi nợ có truy đòi đến Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên

Ngày 20/2/2015, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên trả nợ 

Lời giải:

Ngày 6/11/2014

Số tiền bao thanh toán = Giá trị khoản phải thu được bao thanh toán – lãi bao thanh toán – phí bao thanh toán – VAT phí bao thanh toán

Lãi bao thanh toán = 1.000.000.000  – 1.00.000.000/ (1 + 0.95%)=  27.966.953 đồng

Phí bao thanh toán = 0.2% * 1.000.000.000 =  2.000.000 đồng

Số tiền bao thanh toán : = 1.000.000.000 –27.966.953 – 2.200.000

= 969.833.047 đồng

Nợ 2111 (Tổng công ty xây dựng số 1): 1.000.000.000

     Có 4211.Công ty Hà Tiên:        969.833.047

     Có 488                                         27.966.953

     Có 717                                                        2.200.000

Ngân hàng phân bổ lãi bao thanh toán 3 lần: = 27.966.953 / 3 = 9.322.317,667 đồng

Nợ 488                                 9.322.317,667

          Có 702                    9.322.317,667

Ngày 17/2/2015, SCB chuyển sang đòi nợ công ty xi măng Hà tiên

Nợ 2111 (Công ty xi măng Hà Tiên)          1.000.000.000

       Có 2111.Tổng công ty xây dựng số 1    1.000.000.000

Đồng thời chuyển sang nợ quá hạn đối công ty xi măng Hà Tiên

Nợ 2112.công ty XM Hà Tiên

     Có 2111.công ty XM Hà Tiên

Ngày 20/2/2015 công ty Hà Tiên trả nợ:

Từ ngày 6/2/2015 đến ngày 16/2/2015, lãi vay

=    1.000.000.000* 0.95% * 11/30

=    3.483.333,33 đồng

Từ ngày 17/2/2015 đến ngày 20/2/2015,

Lãi bao thanh toán quá hạn = 1,5 lần lãi bao thanh toán = 1,5 * 0.95% = 1,425 %

Tiền lãi = 1.000.000.000 * 1.425% * 3/30 = 1.425.000 đồng

Tổng số tiền công ty thanh toán:

= 1.000.000.000 + 3.483.333,33 +1.425.000 = 1.004.908.333 đồng

Nợ 4211.công ty XM Hà Tiên        1.004.908.333

    Có 2112.Công ty XM Hà Tiên        1.000.000.000

    Có 702                                                 4.908.333