Ngày 01/01/2023, Ngân hàng ABC nhận tiền gửi tiết kiệm 6 tháng của bà A số tiền 60.000.000 đồng với lãi suất 6%/năm.

Ngày 01/01/2023, Ngân hàng ABC nhận tiền gửi tiết kiệm 6 tháng của bà A số tiền 60.000.000 đồng với lãi suất 6%/năm.

Hướng dẫn giải:

Ngày 01/01/2023, Ngân hàng ABC nhận tiền gửi tiết kiệm của bà A và hạch toán như sau:

  • Nợ TK 423 – Tiền gửi tiết kiệm bằng VND
  • Có TK 1011 – Tiền mặt tại quỹ

Lãi suất tiết kiệm 6%/năm được tính theo công thức sau:

  • Lãi suất = (Số tiền gửi * Lãi suất * Thời gian)/100

Số tiền lãi phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2023:

  • Lãi suất = (60.000.000 * 6% * 6/12)/100 = 2.100.000 đồng

Ngân hàng ABC hạch toán lãi phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

  • Nợ TK 4911 – Lãi phải trả cho tiền gửi bằng VND
  • Có TK 423 – Tiền gửi tiết kiệm bằng VND